Asztrológiai előrejelzés 2015-re – Vajon mit hoz ez az év Gerle Éváéknak? (Joó Violetta asztrológus)

  A kínai asztrológia szerinti Kecske évének megfelelő karma (negatív szellemiség és az azt feloldandó életfeladatok) a káldeusi asztrológiában a Bak jegyének felel meg. Az emberek életében a Bak erőterével és uralkodó bolygójával, a Szaturnusz által jelölt őserővel való kapcsolatot a földi – tehát a nemzeti, egészen pontosan az állami törvények, a közösségi életre vonatkozó szabályozások (területi határok, jogi határok), továbbá a lelkiismeret, az egyetemes törvények ismerete, a felelősségtudat – felelősségek, a hosszú távú következményekben való gondolkodás – a tanulságlevonás szellemi-gyakorlati tevékenységei és folyamatai jelentik elsősorban.

   A Bak és a Kecske jegyet illetően még a különböző emberi közösségeknek, egészen tág értelemben: az emberiség valódi spirituális rendeltetése szerinti érdekeinek, valódi fejlődési lehetőségeinek a szem előtt tartása és az ebben a szellemben végzett közösségi tevékenységek és szerepvállalások tartoznak.

   A kínai asztrológiai holdév tehát, a kauzális asztrológiai megfigyelések szerint karmikus – negatív – minőséget, tehát megfelelő életfeladat-felvállalási kényszert és a feladatok elhárítása esetében a megfelelő negatív sors-következmények szükségképpeni megjelenését jelzi. Az időminőségnek egy olyan (negatív jelleget fokozó) szellemi jellemzőjét, „összetevőjét” és ennek felfokozott aktivitását jelzi az adott kínai holdév jegye, amelynek a veszélyessége a Lilith által jelzett negatívumokéhoz hasonló.

Azoknál a személyeknél, akik a Bak (és a Szaturnusz) által képviselt szellemiséggel, persze, öntudatlanul és önkéntelenül, de: nem élnek harmóniában – vagyis azoknál, akik velük született vagy szerzett Bak karmával rendelkeznek, a Bakhoz, és a Kecskéhez tartozó negatív, belső késztetések nagyobb intenzitása, előtérbe kerülése várható a Kecske évében, vagyis 2015-ben is. Ezek külső jeleiként pedig szintén a Bak és a Kecske szellemisége gyakorlati megvalósulási erőterének (társadalmi, közösségi, nemzeti intézmények, nemzeti és nemzetközi, illetve kisebb térségi politika, az állami intézmények és a közösségi életet rendező bürokratikus apparátusok és intézmények, igazságszolgáltató intézmények, stb.) megfelelő negatív, külső jelenségek és folyamatok felerősödéseivel, betetőzéseivel szembesülhetünk az idén.

    Külön figyelemre int tehát ez az időszak a külvilággal szemben, de épp úgy saját magunkkal szemben is, a Bak erőteréhez kapcsolódó tulajdonságokat (Főként a felelősség- vállalás és konkrét felelősség-gyakorlás) és tevékenységeket illetően. Nincs szó arról, hogy el kellene fogadni a negatív késztetéseinket (felelősség-hárítás, öncélú aggódás, látszat felelősségek vállalása, felelősség-megosztás és áthárítás, valamint sors-ellenes biztosítás) és engedni azoknak, ez visszaélés lenne a fejlődés törvényével szemben. A nehézségeknek az a feladatuk és rendeltetésük, hogy fejlődjünk általuk, vagyis: az, hogy oldjuk fel karmikus tévképzeteinket, reflexeinket. – Az idén tehát, ez az égi elvárás lesz jellemző, ezért a legnagyobb mértékben az egyetemes – szellemi – törvényekkel való viszonyunkra fókuszálódik nagyjából minden történés az életünkben.

    A Kecske éve a hosszú távú következményekkel való szembenézés – a régóta tartó folyamatok végkifejleteinek ideje lesz, mind a külvilágban, mind a belső történések szintjén is, és ezért ez, a hatás – visszahatás, tehát az ok és az okozat és a kölcsönösség törvénye szerint, várhatóan mindannyiunkat érintenek a másoknak a tőlünk távolinak és semlegesnek tűnő, egyéni problémái is. Előtérbe kerül a tetteinkért, a sorsunkért, a másik emberért, a közösségért való felelősség szellemisége. Tulajdonképpen a Bak erőterét illetően spirituális felelősségtudatról, az egyetemes törvények ismeretéről és betartásáról van szó, tehát olyan negatív eseményekért is felelősségre vonnak esetleg, amiért tettben és cselekedetben nem vagyunk – voltunk vétkesek, de gondolatban és képzeletben igen, és esetleg szóban konkrétan is.

   Pozitív esetben, önként együttműködve a sorssal, idén a fenti szempontok szerint sokkal többet vizsgáljuk önmagunkat és a környezetünk eseményeit. Sorsunk iránti alázatunkat intenzívebbé tehetjük ide vonatkozó felismeréseink, belátásunk segítségével. És erre nagy szükség is lesz. A Bak karmásoknak viszont ez inkább nehezükre esik, ellenállásuknak pedig végzetes következményei lehetnek. Sőt: azok számára is, akik illetéktelenül és hívatlanul erre az életkörre, vagy ebbe az életszférába bemerészkedtek (Pl. politikába, más fajta közösségi „képviselőségbe”). Számukra ez az év különösen nehéz próbatételek és kísértések időszaka lesz az egyéni felelősség és az egyetemes törvényesség hatásai és visszahatásai szempontjából. Hogy a helyes utat – a tényleges boldogulás útját tudják-e választani, ahhoz természetesen, az első biztosan szükséges lépés, hogy alapos és komoly karmafeloldási horoszkópelemzést kérvén beavattatják magukat a saját sorsuk logikájába, karmájuk arculatába.

(Magyarázat: születési Bak karmát jelez a negatívan vagy vegyesen fényszögelt Nap, Sárkányfarok Lilith vagy más többszörösen vagy teljesen negatív bolygó a Bak jegyében, vagy a  10. házban a személyi horoszkópban.)

    A szomorú igazság az emberiséggel és spirituális fejlettségével kapcsolatosan sajnos az, hogy az emberiség egyfajta látszat fejlődésben munkálkodik, teljesen vaktában. Ez nem más, mint az öncélú és egyoldalú tudományos, technikai és általános intellektuális (ál-humanista) fejlődés. Miközben spirituálisan nem fejlődik szinte semmit. (A manapság erősen divatos, de az élet könnyű megnyerési lehetőségének az alaptalan, naiv hitére alapuló un. ezoterikus – misztikus tanítások önkényesen szabadelvű értelmezésére alapuló mozgalmak és iskolák és áramlatok semmiképpen nem jelentenek spirituális megvilágosodást és fejlődést, hanem inkább csak még nagyobb zavarodást, a liberális egoizmusnak az egzotikus köntösbe öltöztetését). Sőt, a technikai vívmányok biztosította kényelmi és szórakozási lehetőségek közepette egy olyan hamis szabadságban él az emberiségnek a magát fejlettebbnek képzelő, nyugati típusú társadalmakba szerveződött része, amely szabadság eszme (a liberalizmus) által önként vált és válik robottá, rabszolgává. Mindeközben talán soha nem volt az emberiség ennyire távol az egyetemes törvények szellemiségétől, az egyetemes sorstörvények betartására való igyekezettől, vagyis a Bak szellemiségével való harmóniában éléstől. A modern technika nyújtotta kényelemi és bebiztosítási lehetőségek révén ugyanis távol került még a természettől is, és lázad az egyszerű fizikai, biológiai törvények és sajátosságok ellen is, nemhogy azok megértésének segítségével továbbléphetne a szellemi törvényekkel való ismerkedés és harmóniába kerülés szellemi fejlődési feladataihoz.

    Világi színtereken az egész évben különböző, régóta esedékes határproblémák újraértelmezése, a régi kezelési módok megkérdőjelezése, kérdésessé és megoldásuk esedékessé válása lehetséges, vagyis a határokkal kapcsolatos területi-, törvénykezési eljárásoknak a  szabályozásai és az egész társadalmi együttélési elvek megújítási szükségei kerülnek majd napirendre. A törvénykezési és felelősségvállalási problémákat a társadalmakat felkavaró módon leleplező, megoldásukat sürgető, világi eseményeknek a sora és sorozata lesz a jellemző. A politikusoknak, a köz-informálásáért felelős személyeknek, média-szakembereknek pl. újságíróknak, a közszereplőknek továbbá a törvény embereinek (rendőrök, ügyészek, bírók) a szokásosnál gyakoribb, irracionálisabb és megdöbbentőbb felelőtlenkedéseire, visszaéléseire és melléfogásaira illetve a hiányos vagy téves elgondolások alapján megtervezett törvények miatti bűnözések lelepleződéseire lehet számítani a Kecske évében, többek között.

    A Gergely naptár szerinti 2015-ös év elejének a Bak hónapjában lezajlott, politikai és közéleti világrengető eseményeket, mint egy bevezetőnek is lehet tekinteni a 2015 februárjában kezdődő kínai asztrológia szerinti holdévet illetően. Kezdve a párizsi Charlie Hebdo szerkesztőségét ért terrortámadással, amely a jelenlegi modern társadalom egy igen nagy mélységű, de még annál is árnyaltabb problémáját is fókuszba helyezte Európa szerte, sőt világ-szerte. Sokan már kezdik is megérteni, hogy ez a tragédia a szólásszabadság, a sajtószabadság, vagyis liberális jogok gyakorlása és a bevándorlási – bevándoroltatási politika határainak, sőt: az egész liberális – európai szellemiségnek az újragondolását sürgeti. A januárban a Bak jegyének az időszakában több olyan esemény is történt, több olyan közösségi – társadalmi probléma is „berobbanva”, a középpontba került, amely a társadalmi együttélési szabályok újragondolásának, a határok áthelyezésének szükségét jelzi. Ilyen témák pl. a nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát érintő bevándorlás-szabályzás ügye, vagyis annak a kérdésnek a felvetése, hogy egészséges kultúra-e az, amely nem a közvetlen utódain keresztül, hanem a bevándorlókkal való feltöltekezésén keresztül és a bevándorlóknak az un. (végül is: sikertelen!) integrációján keresztül akarja fenntartani magát?  Vagy ilyen, az ugyancsak önkéntes számszerű sorvadásba indult japán népnek a Japán kormánya részéről megfogalmazott terv, amely szerint újra fogják írni az országra vonatkozó, eddig szigorúan pacifista, külpolitikai és háborús alapelveiket, törvényeiket.

Érdemes még a kínai holdév jegye szerinti jelzéseken túl, 2015-re a  Lilith és a Sárkányfarok pozícióját is megfigyelni. A Sárkányfarok helyzetét tekintve azt kell, lássuk, hogy a tavalyi háromszorosan tüzes konstelláció sem ért még teljesen véget, mert a Sárkányfarok (más néven Leszálló Holdcsomópont) 2015 októberéig továbbra is a tűz jegyű Kosban fog haladni. Szintén a Kosban van és marad is még az égövön lassan haladó Uránusz is – jelenleg szoros együttállásban a Sárkányfarokkal. Ezek a világi színtereken továbbra is, forradalmi, vagy más fajta népi forrongásokat, összecsapásokat, valamint terror-akciókat, zavaros indítékú és célú, közösség-ellenes támadásokat jeleznek többek közt, de jeleznek ugyanakkor természeti, és technikai – technológiai katasztrófákat is. Egyéni sorsokat illetően pedig a tűz és Uránusz problémás személyeknél erős belső lázongásra, radikális és agresszív megoldásokra, negatív értelemben vett pálfordulásokra való nagy hajlandóságot, zavaros és téves szabadság törekvéseket jelentenek.

Nem mellékes az a tény sem, hogy a 2015-ös év aritmológiai szempontból a 8-as számot adja ki, amelynek jelentése szintén az Uránusz bolygó által képviselt őserő lényegiségével párhuzamos. Ez radikális sors-fordulatok, belső megfordulások lehetőségét és szükségét jelzi, mindenkinek a maga mentalitásának, karmaoldásának megfelelően.

A tavalyi év végétől kezdődően a Lilith a Szűzben jár idén szeptemberig. Ez jelzi azt, hogy az emberek nagy része fokozottabban agresszív lesz mentálisan és rendeltetés-ellenes, hiányos, erőltetett, illetve irracionális logikával gondolkozik majd, s ezt a földhöz ragadt, és labirintusgyártó, téves logikát mindenek fölé helyezi. Ettől, az isteni rendeltetési logikától oly távol álló, sorskérdésekben a lineáris logikával csak újabb és újabb labirintust gyártó „agyalástól” válik már-már bizarrá a Szűz karmások gondolkodása. Bennük ez a labirintus-gyártó, mentális feszültségtermelés idén, amíg a Lilith a Szűzben jár még fokozottabb lesz. Az emberek általában is, tehát nem csak a Szűz-karmások, fokozottabban hajlamosak lesznek nagyon bonyolult, részleteiben ugyan racionálisnak tűnő, de összességében és lényegileg sehova sem vezető logikai-labirintusi elméletek gyártására és azok azonnali „pragmatikus” alkalmazására, ezzel együtt megnő a vitatkozási hajlamuk is. Ugyanis az ő istenük a gyakorlati logika, amivel viszont nem lehet abba a felső, spirituális nézőpontba eljutni, ahonnan a sorskérdéseket és a szellemi összefüggéseket igazán megértheti és a sorsproblémáit megoldhatja az ember.

Szélsőséges esetekben, egészen a tömeges őrületekig is elmehet tehát ebben az évben ez a felesleges, de a többség által, valamiért mégis szükségesnek látott, mentális- elméleti bonyolítás, irracionális labirintus-gyártás és verbális agresszivitás. A Szűz jegy szerinti zavarainkat megtestesíthetik olyan külső és belső problémák is, amelyek az anyagiakkal, a gyakorlatiasnak látszó, de csak a bonyodalmat szaporító technologizálással, a gyakorlati és az elméleti problémáknak a görcsös racionalizmussal, materializmussal való kezelésével és a tömeges szolgalelkűséggel is kapcsolatosak lehetnek.

Egy 2015-ös évi asztrológiai konstelláció

 

Ajánlott olvasmányok a témában:

Kozma Szilárd asztrológus: A Bak karma

http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=53

Kozma Szilárd: Egyetemes törvények

http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=611

Vagy: külön-külön olvashatóak az egyetemes törvények a Szepo-n is a Sorsrendezés Asztrológiával című rovatban.

Hamvas Béla: Scientia Sacra II. – A törvény

„A történeti törvények mögött vagy pragmatikus vagy eudaimonista morál lappang, s azt a szenvedély (radzsasz) vagy a haszonvágy (tamasz), hozza, de sohasem a hierarchikus és normatív morál, és sohasem a szellemi meggondolás.

A törvény csak akkor teremt rendet, a közösség életét csak akkor szabályozza kielégítően, ha a közösség törvénye a világtörvényt fedi, vagyis ha a közvetlen forrás: a dharma.”

„Semmiféle közösséget olyan törvénnyel, amelyet a kielégülés vagy a haszonvágy hoz, fenntartani nem lehet.”

http://www.atillaakademia.hu/sites/default/files/kiemelt_irodalom/HAMVAS_Scienta%20Sacra_2.kotet.pdf

Hamvas Béla: Patmosz I. – Értekezés a közigazgatásról

http://users.atw.hu/onallosag/hamvas/Patmosz_I.pdf?atw_rnd=168741642

Ajánlott alkalmazás: Astrogo – A Szepo-n elérhető János-Széll István által kifejlesztett asztrológia program segítségével bárki megnézheti, hogy az ő születése időpontjában hol álltak a karmikus pontok, vagyis a Lilith és a Sárkányfarok:
http://www.szepo.com/astrogo/

Kínai asztrológiai táblázat a kínai év szerinti asztrológiai jegyünk megismeréséhez:

http://aldottelet.com/tablazatok/kinai_asztrologia_szerint_a_holdevek_tablazatban

 

Joó Violetta

http://aldottelet.com

Kategória: asztrológia, asztrológus, Gerle Éva, joó violetta | Címke: , , , , , , , , , , , | Hozzászólás

Ha Budapesten ilyen gyakran megtapizzák Villőt, Csíkszeredában méterenként megerőszakolnák

A pasik fejberúgásának és orrba-vágásának a hőstetteiről szóló hősköltemény, a rezonancia törvény szemszögéből is érdekes. Nekem ugyanis, teljesen az ellenkezőjéről szoktak panaszkodni a Magyarországi hölgyek, nevezetesen, hogy az ottani férfiak közömbösek irántuk, nem udvarolnak, nem provokálják őket, nem törekszenek semmiféle kapcsolatba kerülni velük, Igaz, hogy ezek a hölgyek, akikkel Budapesten, Szombathelyen, Pécsen, Komlón, Kaposváron, Zalaegerszegen, Szegeden, stb. horoszkópértelmezés közben beszélgettem, nem is nagyképűsködtek és nem is trágárkodtak – keménykedtek annyit és olyan durván, mint Villő az Interneten. (Lehetséges lenne, hogy Villő sem viselkedne oly kihívón az utcán, mint az interneten, illetve az általam megismert kb. vele egy korú hölgyek ugyancsak káromkodnak és durváskodnak a férfiakkal és mindenkivel, amikor interneteznek?)

Kozma Szilárd:
Amazónia és az amazónok
Az ókori mondák egy Amazónia nevű, kimondottan csak nők által lakott országról (államról?) tudósítanak. Ez, a férfiakat és a férfi társadalmat eleve ellenségnek – és így a férfiakkal való együttélést és együttműködést kizáró, eleve elutasító – nők által lakott ország, úgy biztosította a fennmaradását, hogy a kegyetlenségig is elmenő, rendkívüli bátor (nő) harcosai, akiknek már a kamaszkor elején levágták az őket a harcban zavaró mellüket, harci zsákmányként kimondottan csak lány gyermekeket raboltak az ellenséges országok területeiről.
Lehet, sőt, több mint valószínű, hogy mindez csak költött mítosz, de ma már tudjuk, hogy minden mítosznak szellemi és spirituális, sőt: pszichikai valóság-alapja is létezik. Ahogy mondja Hamvas Béla az ókori (aranykori) nyelvek különböző színvonalairól szóló tanulmányában: az a metafizikai tudás, amit a mítoszok rejtenek magukban, sokkal értelmesebb a mai filozófiai spekulációknál, az un. természettudomány szegényes és szürke információ-halmazáról nem is beszélve.
Az asztrológia legújabb felfedezései szerint azokat személyiségünket és így a sorsunkat is meghatározó, negatív kauzális programokat, amelyeknek a nem (!) ismerete következtében elkövetjük az életünk nagy tévedéseit (vétkeit: elvétjük az életünk igazi, spirituális célját) és amelyek következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a szó szoros értelmében “legyártjuk”, az anyai ági női ősszüleinktől (anyai nagy- déd- ük- és szépnagyanyáinktól) örököljük. A betegséghajlamainkat és a negatív személyi tulajdonságainkat is okozó szellemi programok úgy keletkeznek és akkor implantálódnak egy – egy magzatot létrehívó kauzális szellemi struktúrába – az anya mágikus erejű teremtő képzeletébe – , hogy a foganás előtt és a foganás időszakában a jövendő gyermek édesanyja, valamilyen okból kifolyólag erősen megbánja azt, hogy a korábbi gyermekeit megszülte (többnyire az anyának a gyermek apjára, annak a szüleire, vagy a saját szüleire való fojtott haragvás, neheztelés, vagy egyszerűen az anyának a más jellegű, például az anyagi szűkösség miatt keletkező csendes, de huzamos sors-neheztelése miatt, de lehet ez a megbánási és neheztelési ok például a személyi vágyainak és ambícióinak a megvalósulási lehetőségének az elvesztéséből következő sors-neheztelés is) és ha ezek a kívül érzékelhetetlen, de belül intenzíven és huzamosan (folyamatosan, vagy alkalomszerűen) átélt ellenséges érzések – gondolatok, negatív és ellenséges sors-képzetek behatolnak az anya finom szellemi struktúráiba. Ilyen romboló programok keletkeznek például a jövendő anyákban a felnőtt gyermek és az idős szülő között történő “nyilvános” kiátkozások alkalmával is, de az örökletes romboló szellemi programok akkor is létrejönnek, ha a keletkezésük oka a külvilág, vagy épp az azt létrehozó-elindító anya számára sem nyilvánvaló. Romboló programok keletkeznek az ismételt művi abortuszok esetében is, vagy akkor is, ha a rendszeres szexuális életet folytató jövendő anya sok éven át védekezik a gyermekáldás ellen, lehet a védekezési módszer akár a legszelídebb fajta is.
A szellemi sors-program viszont megszakad a fiú utódok vonalán és mindössze a biológiai sajátosságok továbbadása történik az apák és utódok között, mert az apa nem adhatja át a finom, spirituális programokat a gyermekeiknek, hiszen nem benne fogan meg a magzat és nem ő érleli ki a magzatot kilenc hónapig a testében (és ezáltal a lelkében), nem ő befolyásolja annak a finom struktúráit rá gondolva és vele együtt érezve, intenzíven róla képzelegve még álmában is. De amennyiben csupán a biológiai tényeket is vesszük alapul, kiderül, hogy az anyaméhben fejlődő lány utódokban a női petesejtek már az magzati lét első hónapjaiban kialakulnak a fejlődő magzat petefészkében és a lány bébik már kész petesejt állománnyal születnek a világra úgy, hogy ez után több petesejtjük nem is jön létre, hanem ezekből inkább több elhal miközben a gyermek felnőtté válik. Vagyis, amennyiben az anyjában fejlődő, életre készülődő lány-magzatnak a jövendő utódaira gondolunk, kiderül, hogy ezeknek a lehetséges jövendő utódoknak az életadó petesejt-csiráihoz még a nagymama szervezete szállítja és szolgálja a kialakuláshoz szükséges alapsejteket és a sejtfejlődéshez szükséges anyagot – ami természetesen át van itatódva a saját spirituális struktúrájával. Magyarán: az a női petesejt-csira, amely az én biológiai lényem alapját képezi, már a nagymamámban magzatként érlelődő édesanyám petefészkében alakult ki és vívta meg a harcát a fennmaradásáért a többi, elhalásra ítélt petesejt-csirával szemben, amikor még talán a fiatal nagyanyámban sem jutott eszébe, hogy neki valamikor unokái is lesznek. És így tovább: az én jövendő unokáim biológiai lét-alapját képező petesejt-csirák, öt és másfél évvel ezelőtt, már magzat korukban: Emőkében alakultak ki a most járni tanuló (Etelka), és szaladgáló – mesét hallgató (Medárda) gyermekeink magzatkori petefészkében! Természetes tehát, hogy ezek az unokák inkább az Emőke szellemisége által lesznek átszőve, az ő anyai ági vonalán örökölt spirituális programoknak lesznek a megtestesülései és hordozói, mint az általam örökölteknek, vagy a jövendő vejeim által örökölt spirituális fejlődési élet-programoknak. Hiszen a mi nyüzsgő, petesejt-termékenyítő spermiumaink állandóan, minden mag- kilövellés után újra termelődnek és ezáltal kicserélődnek. Vagyis ha nem is a pillanatnyi, de mindenképp csak az időszaki lelki és spirituális állapotaink által és jóval kevesebb hatást gyakorló személyes szellemi erővel lehetnek meghatározódva (programozva), mint a nők petesejtjei. Persze, tagadhatatlan, hogy az apa is át tud adni ilyen programokat a neveléssel, egyéni példával, az általa instaurált, vagy a szüleitől átvett, hasonló családi szokásokkal, de ezek a (a személyi horoszkópokban meg sem jelenő!) nevelés és tanítás útján keletkező pszichikai és mentális szokások (programok) nem annyira rejtettek és nem megváltoztathatatlanok mint amennyire mélyen rejtettek és meghatározóak az egyén kauzális struktúráiba rejtett, anyai ági szellemi örökségek.
Ezért az erősen személy-ellenes, illetve az ellentétes nemű személyekkel szembeni agresszivitásnak az igazi (kauzális) okai, az ősanyáknak (ük, déd és nagyanyáknak a, kimondottan a férfiakkal szemben táplált (az utódok nagyapjával, dédapjával és ükapjával szemben, illetve általában a férfiakkal szemben) és lélekbe rejtetten, és képzeletbe fojtottan átélt haragjában, gyűlöletében, megvetésében, de főként a rejtett bosszúvágyában gyökereznek. De gyökerezhetnek, a maszkulin tulajdonságokkal (maszkulin jelleggel) felruházott, és ezeknek az ősanyáknak a “nehéz sorsot adó” Istennel, vagy más, misztikus sors-erőkkel szemben érzett neheztelésében és kimondottan a szellemi dimenziókban: vallásos képzelődések szintjén, tehát nagyon mélyen és huzamosan átélt lázongásában, ellenséges (ateista!) mentalitásában is. Ezeket, az utódok horoszkópjában többnyire a jellegzetesen maszkulin típusú bolygóknak: Napnak, a Marsnak, a Jupiternek és az Uránusznak a sűrű negatív fényszögelése által jelzett örökletes programokat, Fény ellenes programoknak neveztük el. (Jin= a Szeretet, a feminitás első princípiuma és a Jang = a Fény, illetve a maszkulinitás első teremtő princípiuma.)
Persze, ez nem azt jelenti, hogy a szegény, spirituálisan tájékozatlan és a férjeik, apósaik, vagy más (pl. munkaadó, munkafelügyelő) férfiak által elnyomott ősanyákat tesszük hibássá az utódok személyi devianciáiért, mert ez senkinek nem válik a hasznára, de ha tudatosítottuk az okokat, amelyeket az eddigi tapasztalatok szerint, mindig meg is találtuk az írott, vagy beszélt családi krónikákban, az agresszivitásra való hajlam néhány év alatt feloldható és a lelki (mentális) egészség, illetve a családi béke ezzel helyreállítható!
Ezek a tűz jegyekkel (Kos, Oroszlán, Nyilas) és azok uralkodó bolygójával kapcsolatos, mindenképp spirituális személyiség-alakítási sorsot jelző, romboló programok, úgy jönnek létre tehát, hogy valamelyik ősanyának a személyi akaratát, egyéni meglátásait és ambícióit, a “program kezdő”, program-örökös” utód foganása előtt, teljes mértékben elnyomta az ősapa, annyira és olyan körülmények között, hogy az illető hölgynek (üknagyanyának, dédnagyanyának) a külső ellenállásra és lázadásra még csak nem is nyílt lehetősége. Ez a lelki zártságot és szellemi nyomást okozó negatív léthelyzet olyan belső (rejtett: többnyire még az illető hölgy által még önmagának sem bevallott) lázadást és lelki ellenállást váltott ki az ősanyából, amely haraggal, gyűlölettel, bosszúvággyal keveredő, a tudat legmélyebb rétegeibe lefojtott és ezáltal a tudattalan szellemi szférákba átpréselődött személy-ellenes, férfi-ellenes, szenvedélyes férfiúi megnyilvánulás-ellenes, vagy Isten-ellenes kauzális agressziót, lelki ellenerőket “termelt” az anya vagy valamelyik ősanya spirituális struktúrájában, amelyet az nem tudván nyíltan kiélni, megvalósítandó – feloldandó szellemi csomagként – anélkül, hogy erről a leghalványabb sejtése is lenne – átadott az utódainak.
Azok a lány gyermekek, akik ezeknek a férfi -és személyiség ellenes romboló programoknak (is) a megtestesülései, az anya elnyomottsági tudatának és titkos bosszú-vágyainak valamely szélsőséges megjelenési formáját élik meg: 1) Ugyancsak elnyomott, vagy zavart, kiismerhetetlen, introvertált személyiséggel, de időnként esetleg már hisztériás rohamokban felszínre kitörő rejtett agresszivitással élik meg a házaséletüket, 2) vagy a férfi ellenes és a személyiség ellenes mentalitást nyíltan felvállalva élik ki ezeket az amazoni késztetésekké erősödött ösztönös személy-ellenes késztetéseiket a férjeikkel szemben, valamint a más, erős (erőszakos) és nyíltan kinyilvánított- vagy éppenséggel látványosan akarat-gyenge (gyáva, félénk, döntés képtelen) individualitással rendelkező személyekkel szemben. Ők a “tűzről pattant”, “nyelves” és nem egyszer a férfiaknál is agresszívebb női személyek, akikről a régiek épp úgy tudtak, mint a modern pszichológusok és főként a rengeteg ízes anyós-vicc gyártó személyek. Mivel a rezonancia és a karma törvénye alapján élettársukká vált férjeik (a nagyapák és az apák) nem tudhatják, hogy valójában miről is van szó, az ugyancsak a saját ősanyáiktól örökölt programjaik alapján (tehát ugyancsak az anyai ági szellemiség szerint, de persze anélkül, hogy az apai példa meghatározó értékét kétségbe vonnánk), két véglet szerint viszonyulnak a feleségeiknek ezekkel, az ő férfi-személyük ellen nyíltan vagy rejtetten (pl. csendes neheztelés formájában megélt) irányuló fenekedéseihez, uralási vágyaikhoz: 1) laza jámborsággal (nőies béketűréssel) elfogadták a papucskorányt és a női irányítást, 2) vagy még sokkal nagyobb terrort alkalmaztak mint az apósuk, vagy a feleségük nagyapja – dédapja és szórványosan, vagy rendszeresen, de néha (alkohol, vagy drog hatása, stb.) elképesztő kegyetlenséggel bántalmazzák és elverik a tűzről pattant, “nyelves” feleségüket.
Fiú utódok esetében ez a személy-ellenes és férfi-ellenes anyai örökség, a nagyapákénál is durvább, külső agresszivitásban, vagy a saját férfiasságuk és a más férfiak “durvasága” elleni külső, vagy belső lázadozásban, a papucshősi szerep felvállalásában és a családfői felelősség ellátásának a képtelenségében, durvább esetekben szexuális zavarokban és impotenciában nyilvánul meg. Ritka esetekben, többnyire valami drámai esemény, tragikus baleset (az illető férfi halála, vagy baleset szerű mozgás- de legalábbis ütés-képtelenné válása) szokta megszüntetni és ezeket a generációról – generációra öröklődő agresszív programokat.
A fiú utódok esetében tehát egyszerű a képlet: rejtett, vagy nyílt személyi devianciáikkal az adott társadalom kulturális és morális tradícióinak a függvényében, többnyire a két véglet közül valamelyik szélsőséges szerepben kötnek ki. Vagy már egészen fiatal korukban, sőt: már kamasz korukban fegyelmezhetetlen “vad motorosokká”, majd fiatal férfiakként, agresszíven vakmerő kommandó harcosokká, nyíltan, vagy rejtetten “dolgozó” terroristákká, vagy politikai, vállalati, esetleg egyszerű (feleség és- gyermekverő) családi zsarnokokká és közönséges kocsma- és utca verekedőkké válnak. Vagy, mivel a modern időkben a gyermekeket inkább csak az anyák, vagy az ugyancsak rejtett hatalmi ambíciókkal rendelkező, többnyire nő nemű pedagógusok nevelik: túlzottan szófogadó fiú gyermekek, kamaszként és fiatalként is a felnőtt-gyermeküket gondozó és felnőtt-gyermeküket oktató anyukák szófogadó anyámasszony katonájává. Később, jobb esetben – a rezonancia törvénye alapján kiválasztott és az anyuka-anyós által ennek megfelelően nevelt -, kemény feleségeik szófogadó szolgájává (papucshőseivé) vállnak. Rosszabb esetben, a nőuralom elkerülése érdekében nőtlenek maradnak és a békésen sorvadó polgári társadalmak sok vizet nem kavaró, nőtlen és családtalan agglegényei lesznek. Esetleg a toleranciáról és a győzelem vágyának a legyőzéséről szóló ultra feminista elméletek lelkes támogatói és tovább adói, akiket zavar minden szenvedélyesebb – férfiasabb megnyilvánulás (akkor is persze, sőt: akkor még inkább, ha ezt egy nő részéről érzékelik) és természetesen, zavar minden személyesség, minden nyers individuális megnyilvánulás, egészen a nyers művészi tehetség spontán kinyilvánítása is.
Az így keletkezett Fény-ellenes családi programok modern megtestesüléseként születő női utódok jelleme és annak megfelelő sorsa viszont ennél sokkal árnyaltabb, izgalmasabb és érdekesebb. Hamvas Béla szerint (l. az Androgünosz c. esszéjét) a tudomány, a modern hadseregek által őrzött látszat-béke (Valódi béke nincs sem a természeti, sem a spirituális valóságban, ezért a társadalmi béke is látszólagos. Ahogy dr. Thorwald Dethlefesen írja az Út a teljességhez című könyvében : a múlt századok nyugati csataterei áttevődtek a közutakra, a kórházakba és a fogászati rendelőkbe), a demokrácia, a pedagógia és a pszichológia, akárcsak a technikai háztartási berendezések, mind az életünk könnyítését és kellemesebbé tételét és ezzel együtt a modern és a posztmodern társadalmak feminizálását szolgálják. Ma már egészen jól látható, hogy az egész civilizációnk mennyire kellemesen nőies és csak azok a tájékozatlan személyek beszélnek kegyetlen időkről, akik nem értik, hogy miről van szó. Persze, ez nem azt jelenti, hogy a nők, vagy a férfiak élete ezektől a boldogságot hozni hivatott, állami és államközi gondoskodástól, eszmétől és kényelmi berendezéstől sokkal boldogabb. Ha így lenne, nem fogynának a mesterséges boldogság-keltő szerek: az alkohol, a kábítószer, a vibrátorok, a használat közben kéjes hangokat hallató szex-babák, a vérnyomáscsökkentők, az altatók a nyugtatók, a serkentők és a potencia-növelő “gyógyszerek”.
Nyugat-Magyarországi tartózkodásaim, illetve ottani asztrológusi tevékenységem során megdöbbenve tapasztaltam, hogy a sok, jó anyagi kondícióval rendelkező, egyedül élő (elvált, vagy pártában maradt), vonzóan szép és jó, sőt: kitűnő fizikai kondícióban levő (aerobik, fitness) középkorú hölgy, amikor a gyermektelen állapotuk megszüntetésének a szükségére hívom fel a figyelmét, egytől egyig el kezd panaszkodni, és “cáfolhatatlan” érveket felsorakoztatni arra, hogy ott Magyarországon, pontosan most, amikor ők megtermékenyíthetők lennének, nincsenek ehhez megfelelő férfiak. Ilyenkor, horoszkóp nélkül is tudom, hogy a fent leírt személy-ellenes, illetve férfi-ellenes program egy “ártatlan” áldozatával, a férfiak és a férfiasság rafináltan képzett leszerelő mesterével, vagyis, a mondabeli láthatatlan Amazónia polgárával van dolgom. Azzal aki, ha ne adj isten mégis beadja a derekát és hivatalos házasságot kötne egy férfival, az a viszony minimum pszichológiai csörtékben, vagy, amennyiben nála erősebb, vagy agresszívebb férfire talál, testi háborúba fog torkollni előbb, vagy utóbb. Hogy a helyzetismeret (a személyi horoszkópokból kiolvasható programok ismerete) hiányában mennyire fajul el ez a háború, és mennyire válik a partner pszichikai, vagy fizikai kínzásáig is elmenő szellemi, vagy fizikai erőszakká már csak kultúra, illetve spirituális igényesség és önmérsékleti képesség kérdése.
Az asztrológiai feltárásig, mindannyiunkat a személyi horoszkópunkból könnyen kiolvasható kauzális sors-programunk – karmánk manipulál. Az rángatja – tuszkolja végig az életen a Nobel díjas tudósokat, az államelnököket, a munkásokat, a tanárokat, az orvosokat, az apácákat, a prostituáltakat, a betörőket, a hivatalnokokat, a terroristákat és a főpapokat is. Nem létezik olyan, önmagától megvilágosodott okos ember (esetünkben okos nő!), akit ne a Sárkányfaroknak, a Lilithnek a horoszkópjában elfoglalt pozíciójából, valamint az örökletes családi programokra utaló jelekből kiolvasható rejtett tulajdonságai, ambíciói, félelmei és agresszivitása irányítanának.
Így pl. a vonzóan szép, többnyire minimum főiskolai szinten képzett, művelt, a világ dolgaiban igen jól tájékozott hölgyek mindent tudnak a férfiakról ( – Ezért is tudják azt is, hogy olyan, aki őket boldoggá tehetné és akiknek ők gyermeket szülnének, nincs!), csak azt nem tudják, hogy a férfiak nem keljfeljancsik és nem járnak rugóra. Illetve tudják, de épp ezért elégedetlenek velük és éppen ezért “a szerencsétlen fogyatékosságukért” is nézik le a férfiakat. Már hogyne haragudnának az amazonok, ha az ostoba és az ágyban magatehetetlenné váló férfiak becsapják és/vagy ott hagyják, vagy istenesen elbánnak velük, ahelyett, hogy szeretnék őket, miután azoknak bebizonyították értelmi és női felsőbbrendűségüket?
A józanul gondolkozó ember számára érthetetlen, hogy ezek a magasan képzett és jól tájékozott hölgyek, a kiváló szépségük és nőiségük ellenére, miért maradnak magukra, család nélkül, boldogság nélkül, vagyis miért terméketlenek? – Azért az egyszerű tényért, mert ezek a hölgyek, nem tudják még, hogy az általuk elképzelt férfi ideál mellett: a lelki és szellemi férfiasságukról a “koedukáció” segítségével leszerelt, de ennek ellenére őket mégis boldoggá tenni képes férfiak mellett, vagyis a fiktív keljfeljancsik mellett, még inkább boldogtalanok lennének, mint ahogy minden, a család irányítását vaskezeiben tartó nő a lelke mélyén, még önmagának sem bevallottan boldogtalan.
A szélsőséges jelenségeket az ellenkező pólusra átváltó polaritás törvénye is beleszól a személy ellenes és férfi-ellenes sorsprogramok alakulásába és ahogy az, ami az egyik ősanyánál elfojtott megnyilvánulási vágy és lázadás volt, az egyes utódok természetében vulkánként kitörő gátlástalan individuális érvényesülési – önérvényesítési késztetésként jelentkezik, ugyanúgy e jelenség fordítottjával: a határozatlansággal, személytelenséggel, közömbösséggel és az akarat-gyengeséggel is találkozunk. Emiatt a megtévesztő jelenség miatt nem kapják a pszichológusok a betegségek okát elég mélyen és ez téveszti meg a spirituális öröklődés jelensége többek között a modern misztikusokat is. Mivel ha zavarosan is, de a modern misztikusok, akárcsak a természettudósok a misztikusok is lineáris logikában (reinkarnációban) és nem az analógiák rendszerében gondolkoznak, nem találván a logikus magyarázatot arra, hogy a béketűrő, humánus szülőknek miként lehet “haramia” gyermeke, minden jó nevelés és pozitív szülői, rokoni és környezeti példa és befolyás ellenére, illetve arra, hogy agresszív szülőknek miként lehet csendes, humánus, méltányosságra és tisztességre törekvő gyermeke, a negatív példák és környezeti hatások, valamint a genetikai örökléstan állításai ellenére? Sőt: hogy miképpen lehet teljesen egészséges apának és aránylag egészséges anyának beteges, vagy nyomorék gyermeke, továbbra is a keleti vallásoknak a reinkarnációra vonatkozó dogmaként értelmezett metaforáival magyarázzák.
Egy teljesen új, értelmes és a természeti- fizikai valóság által is igazolt világ nyílt meg előttem és gondolom, az asztrológia előtt, amikor kutató asztrológusként a problémás sorsot tükröző horoszkópnak a tulajdonosokkal történő értelmezése és az egyetemes törvények tanulmányozása közben rájöttem, hogy az anyák és a nagyanyák sorsában, illetve azoknak az adott szociális és családi konjunktúrák (lehetőségek) és morális szokások (téveszmék, tévképzetek) szerinti viselkedésében pontosabb és konkrétabb magyarázatot találok a sorsképletek jellegére, mint a reinkarnációs fantazmagóriákban.
A Fény-ellenes romboló programok következményének az egyik legkirívóbb esete a Nap-fény allergia, a derekukat valamiképp mégiscsak az élet rendeltetésének beadó modern amazonok által szült (általában persze: egyke) gyermekekre jellemző betegség, amely arra ítéli az áldozatait, hogy egész életükben árnyékban éljenek. Nagyon tanulságosnak és (minden cinizmus, vagy káröröm nélkül!) mulatságosnak találom, hogy a Kohl kancellár felesége is ebben a betegségben szenved, hiszen a Bundestag volt kancellárjánál erősebb (és nagyobb!) Nap-személyiséget és egy ilyen betegségben szenvedő feleségnek, a polaritás és a rezonancia törvénye szerinti, megfelelőbb férjet elképzelni sem lehet.
Kozma Szilárd

Lásd a részletes kifejtéseket és a vitákat á értekezéseket az:

http://www.aldottelet.com
http://www.kozmaszilard.com
http://www.asztrologosz.hu
http://www.kozmaszilard.hu – honlapjainkon, honlapjaimon.

Kategória: asztrológia, asztrológus, egyetemes törvények, Kozma Szilárd, spirituális | Címke: , , , , , , , , | Hozzászólás

Lelkes Villő hamis vádja az általa rágalmazott kiskorú ellen

Az Angliában élő, ex-európai bizottságtag Lelkes Villő Márta jogász, pszichológusnő – aki az interneten főként a feminista elveket valló, a feministák közt is megosztóan szélsőségesen trágár és durva “tavasztunder”-ként és nem mellesleg az író-zseni Gerle Éva csakazolvassa.hu című blogjának nívó-érzékeny, kifinomult olvasója és törzskommentelőjeként ismert – nem csak a Gerle Évával közös embervádaszat és tönkretételi-rágalmazási hadjárat célpontjaivá tett Kozma Szilárdot és Joó Violettát jelentette fel erőltetett és komolytalan vádakkal, hanem most már Kozma Szilárd költő – író legnagyobbik még kiskorú leányát is, aki egy internetre felkerült videóban – egyébként mindenféle sértegetés és durváskodás nélkül – ki merte fejezni megbántottságát és ki merte kérni magának az őt, édesapját és testvéreit mocskoló, Lelkes Villő Márta jogász, pszichológusnő által kiötlött perverz és undort keltő rágalmat, amit a biszexuális és heterofób jogásznő több helyen is leírt az internet nyilvánossága előtt a Gerle Évával szövetségben, szórakozásból – unalomból és feltehetően hírnévvágyból elkezdett Kozma család elleni koncepciós tönkretételi hadjárat elemeként.

Lelkes Villő minden bizonnyal abban reménykedik, hogy valamilyen úton módon még nyomást tud gyakorolni a vártnál nagyobb ellenállást mutató “Kozmáékra”, főként Kozma Szilárdra, akit már csak a férfi léte miatt is zsigerből gyűlöl, nem beszélve a Gerle – Lelkes páros által betegesen irigyelt és nehezményezett hét kiadott könyvéért, boldog családjáért, stb. – az eredményekért és boldogságért, amelyeket olyan férfiként ért el, aki nem élteti se a férfiakat diszkrimináló vadfeminizmust, se a gyermek nem-nevelő barbár-pszichológiákat, vagy az értékrend nélküli liberalizmust.

Ez a bírósági levél, a Lelkes Villőnek az ügyészségről lepasszolt panaszaival is újból csak azt bizonyítja, hogy nagyon is jól értettük a korábbi bírósági levelet, melyben azt közölték velünk, hogy Gerle Éva és társai, köztük Lelkes Villő ellen is indul ügyészségi vizsgálódás amiatt a gyanú miatt, hogy amiket ellenünk elkövettek az kimeríti-e a btk-ban szereplő közvádas zaklatás bűntettének fogalmát. Érdekes módon Lelkes Villő újbóli panaszait nem csatolták ahhoz az ügyhöz, hanem különállóan kóvályog a magyar bíróságok közt.

Itt láthatóak a Lelkes Villő feljelentésének beszkennelt oldalai:

Lelkes Villő hamis vádat képező feljelentése - 1Lelkes Villő hamis vádat képező feljelentése - 2Lelkes Villő hamis vádat képező feljelentése - 3

Lelkes Villő hamis vádat képező feljelentése - 4

Lelkes Villő hamis vádat képező feljelentése - 5

Lelkes Villő hamis vádat képező feljelentése - 6

Lelkes Villő hamis vádat képező feljelentése - 7

Az a gusztustalan perverz-rágalom pedig, amit tagadni próbál Lelkes Villő:

Lelkes Villő "tavasztunder"-ként itt találta ki, hogy kész tényként ír az általa kitalált csiklóverésről csiklóverés ötletét

Lelkes Villő “tavasztunder”-ként itt találta ki, hogy kész tényként ír az általa kitalált csiklóverésről

Lelkes Villő jogász: "a túlszaporodott csiklócsapdosó főemlősnek üzenem"

 

 

Kategória: Gerle Éva, joó violetta, Kozma Szilárd, Lelkes Villő | Címke: , , , , , , , , | 1 hozzászólás

A trágár Lelkes Villő jogász és pszichológusnő fejberúgós mutatványa Pesten

Különös kisugárzása van a trágárkodásáról, a perverzió-pártolásról, kiskorúakkal kapcsolatos durva megnyilvánulásairól és a jogdoktori ismereteivel való visszaéléseiről elhíresült Lelkes Villő Márta öt diplomás, jogász és pszichológusnőnek, olyannyira, hogy állítása szerint Pesten az utcán minden férfi meg akarja őt erőszakolni, ami ellen csak az önuralmukat vesztetett férfiak agyba-főbe verésével tud védekezni.

Íme a hiteles beszámoló a csakazolvassa.hu -ról a tavasztunder néven kommentelgető Lelkes Villőtől:

Lelkes Villő jogász-pszichológusnő fejberúgós sztorija

 

Kategória: csakazolvassa, férfiellenes, férfigyűlölet, feminista, Lelkes Villő | Címke: , , , , , | 4 hozzászólás

A heréimmel kezdte Lelkes Villő jogász és egy kiskorú meghurcoltatási kisérletével végezte

Az történt, hogy ezelőtt másfél hónappal, derült égből villámcsapásként, érkezett a Kozma Medárda Kinga nevére egy ajánlott levél, a Budai központi kerületi Bíróságtól, amelyben arról értesítette a Bíróság az ügyben teljesen ártatlan kiskorú diáklányt, hogy ez a perverz Lelkes Villő

(A hagyományos és általános román népi – polgári gondolkozásban és a román BTk-ban is, a homoszexualitás és a leszbikusság perverzióként, vagyis bűntényként és bűnös magatartásként van kezelve és elítélve. Metafizikus – asztrológusként, csakis helyeselni és egyet érteni tudok ezzel a többségi és törvényes közvéleménnyel. És ezt annál is inkább, hogy pontosan e perverzitásban gyökerező feminista agressziónak a kivédése céljából, kénytelen voltam visszamondani a magyar állampolgárságomat – Arról lemondani! – . Vagyis: az a fránya magyar állampolgárság, ebből a szempontból engem immár semmiféle, a szexuális perverzióval és a perverzióból eredő agresszív gondolkozással és agresszív közéleti viselkedéssel szembeni, megértő és azzal egy követ fújó, pozitív témakezelésre, sőt: még csak toleranciára sem kötelez!),

feljelentette a kiskorú kislányomat. A velem szemben az én, maximális felelősségtudattal és gondosan nevelt gyermekeimet állítólag „megvédeni” hivatott, kíméletlen bestia szerint, mármint az öt diplomával rendelkező, és az öt közül az egyik: jog-diplomás, és „szuperművelt” leszbikus jogász szerint, a kislányom közvádas bűncselekménnyel terhelhető, amiért is, Medárda, az egyik nyári video-felvételen, meg merészelte kérdezni a szexuális fejlődéskutatásban is remek eredményeket elért idiótától (A Csakazolvassa c. blogon tett hozzászólásaiban kiemelten hivatkozik az ebbéli tudományos tájékozottságáról!), hogy a jogász néni, nem-e szégyelli magát, amiért az édesapjáról az apja által az ő tudomása és emlékezete szerint sem vele, sem a testvéreivel szemben soha el nem követett, sátáni fajtalankodásról szóló „holt biztos történeteket” terjeszti internet-szerte?

– Az sem mellékes, hogy ami más érvet sorol a déré Lelkes Villő Márta a Medárda bevádolása érdekében, vagyis ami az általa írt, majd letagadott szövegre való hivatkozáson kívül, érvként fel van „jogilag” a leszbikus jogásznő feljelentésében hozva, csupa idő- és energia pocsékoló locsogás, és a videókból kiragadott számtalan idézetnek, messzire semmi köze nincs a rágalmazáshoz, sőt még a személyi sértéshez sem! Ide vonatkozóan fontosnak találom kiemelni, hogy több mint egy éven át, tehát amikortól a számomra addig elé teljesen ismeretlen Lelkes Villő nevű valaki startból engem, per tú és one zsenrir le faszfejezve, el kezdte szórni a rólam szóló, londoni „helyszíni tudósításait”, egyetlen egyszer sem emeltem kifogást az ellen,. hogy végtére is, egy, a férfiutálat görcsétől rángatott, perverz leszbikus oktasson ki engem bármiből is, ne, hogy gyermeknevelésből, és általában szociális moralitásból.

De lássuk a Lelkes Villő vonatkozó szövegét a feljelentésből: „Az alábbi szövegrészletből sérelmezem azt, hogy Kozma Szilárd és Kozma Medárda Kinga, nekem tulajdonít egy nem általam írt szöveget, amely a honlapján részletesen leírtakra reflektál a lánya szexuális fejlődésével kapcsolatosan.” – Nos, A leszbikus mivoltával még az ellenünk tett feljelentésben is tüntető, öt diplomás mivoltával úton-útfélén dicsekvő Lelkes Villő jogdoktor, annak a tudatában, hogy az ide vonatkozó ügyészségi feljelentésem hatására (Annak a tudomásul vételekor berezelve tehát!), a betegesen felületes és vétkesen ignoráns magyar joghatóságok képesek lesznek meghurcolni a kiskorú lányomat, akkor is, ha annak a „bűneiről” ő keményen hazudik, a Csakazolvassáról, végül is ő, vagy Gerle Éva letörülte a sátáni ötletű csiklóveréses szövegét. Figyeljük csak meg az ügyvédi ravaszkodást: Az általa, vagy a barátnője által letörölt eredeti szöveg hiányában, merészen azt hazudja, hogy az inkriminált szöveget nem ő írta, és mivel mi éppen az ellen tiltakozunk, ennek az alapján kívánja meghurcoltatni a bírósággal a kiskorú lányomat! – DE semmi baj nincs, mert a köztudottan Lelkes Villőt jelentő „tavasztunder” néven és a Villő fénykép-szimbólumával ellátott (jegyzett) szöveget mi többszörösen is lementettük, egészen pontosan: le képernyő- fényképeztük, monitor-mentettük (Prin Screen), kinyomtattuk és elküldtük mind a Bíróságnak, mind az ügyészségnek. Úgy, hogy most már mind tagadhatja… És éppen az ő barátnője, Gerle Éva idéz egy törvény cikkelyt, amelyben az van leírva, hogy a rágalmazás semmisnek bizonyul, amennyiben ki derül, hogy az, amit a rágalmazásban állított az állítólagos rágalmazó, tárgyilag valósnak, tehát igaznak bizonyul. Tehát messze nem arról van szó itt és most, hogy Medárdát bármiféle bántalo is érheti, amiatt, hogy a nyílt felháborodásnak adott törvényesen biztosítottan kifejezést, arról hogy ez a gyermekbántalmazásaival állítólag a gyermekeket védő (Nem csak Medárdát, de a húgait is bántalmazta azzal, hogy szerte az interneten még angol nyelven is el kezdet hirdetni, hogy az apjuk fajtalankodott – és, tekintettel arra, hogy Ividő még mindig baba korban van -, még mindig fajtalankodik velük!) aljas jogász jogi és hivatalos úton ártani tudna a gyermekemnek. Hanem arról ban szó, hogy a A DÉRÉ LELKES VILLŐ MÁRTA FÉLE NŐKET, AKIK AGRESSZÍVEN MÉG TÜNTETNEK IS A LESZBIKUS MIVOLTUKKAL, miféle tudattalan, hogy ne mondjam sátáni karmikus – spirituális erők mozgatják, amikor ilyen erkölcsrombolási akciókat indítanak akár kiskorú lányokkal szemben is, és ezt ráadásul, állítólag, a nők jogainak a megvédése érdekében?

(Egyébként, valószínűnek találom, hogy éppen azért vesztek össze kibékíthetetlenül az engem állítólag irodalmi verseny-helyzeti okokból :) syliző Gerle Évával, mert a szentséges „Csakazolvassáról” a tavasztündér ezt, a Gerle Éva által sokszorosan megtetszikelt sátáni piszkát levakarta…)

Lelkes Villő "tavasztunder"-ként itt dobta be a csiklóverés ötletét

Lelkes Villő “tavasztunder”-ként itt dobta be a csiklóverés ötletét

Figyeljük meg a perverzió-ból eredő mélységes gonoszságra és persze: kíméletlen agresszivitásra való hajlam elemien ostoba kitörését. És csak azért, mert nem kapott rajtam jogi fogást (kifogást), amiért feljelentettem, az említett sátáni rágalmazásaiért, és azt gondolta, hogy a gyermekem hivatalos meghurcoltatásával fog bosszút állni. Jogász lévén ugyanis jól ismeri mind a magyar kollégáit, mind az apparátus bürokratikus felszínességét és abszurd működését, amit csakugyan sikerült is neki ez igazság-bajnokis tettével beidézni: Egy tökkel ütött kollégája képes volt az általa előidézett „csíkszeredai Kozma család rágalmazási ügyét” írd és mond, A FÜZESABONYI BÍRÓSÁGRA áthelyezni! Természetes tehát, hogy annak az érdekében, hogy a FÜZESABONYI BÍRÓSÁGRA VALÓ citálás ellen megvédjem a gyermekemet, és minden további, perverz jogászi aggyal kieszelt hivatalos meghurcoltatástól, utána néztem annak, hogy milyen nyomait találom még az interneten a Lelkes Villő féle csiklóverés történetnek, és mit ad Isten, mit találok a Csakazolvassa Szófogadó bejegyzésében:

tavasztunder – január 21, 2014 15:01 szerint:

„Hű, ez nagyon jó lett. Engem Kozmáék csiklócsapkodása akasztott ki a legjobban.”

(Szóval, kiakasztotta a saját sátáni agyszüleménye a drága jogvédőt… a Kozmáék csiklócsapkodása, így többes számban, hogy Kozmáék! Tehát ezek szerint ahol én megjelenek, ott a Villő agyában megszületett „csiklócsapkodás” már azonnal családi szokássá is válik, nemde? A csiklócsapkodást tehát Kozma Emőke is művelte ezek szerint, meg a jelenben Joó Viola is műveli nemde? – Hogy oda ne rohanjak! Londonból persze, mindezt tökéletesen lehet látni és tudni! – DE itt nem is az állítólagos kiakadás a lényeg. Hanem az a perverz rafinéria, amellyel ez a férfiakat deklaráltan utáló lény, úgy hivatkozik egy általa sátánian kieszelt rágalomra, mint hogyha az a fertő, ami az ő képzeletében született és amit ő valóságként nyilvánosan leírt, CSAKUGYAN MEG IS TÖRTÉNT VOLNA. És hogy erre a „VALÓSÁGRA” alapozzák az összes további hozzászóló feministák is, az erkölcsi felháborodásukat, sőt, a szintén Villő és Gerle által kieszelt fizikai kinézetelem feletti gúnyolódásaikat!)

Nyomja tovább a nővédelmező jogdoktor az öt diplomás eszével: „Borítékolhatóan tönkretették a lányaik szexuális életétyrészt mert automatikusan bűntudatot és fájdalmat kondicionáltak beléjük a csiklójukkal kapcsolatban,”

És nem elég az alaphazugságra alapozott „pogány szórakozás” (Gerle Éva meghatározása az ellenünk kifejtett tevékenységükre), amellyel, egyetlen a témában írt és a honlapjaimon máig érintetlenül hagyva olvasható kis mondatomat agyon „nyakatekerve”, egy perverzen agresszív tévelygő (Korábban ő nevezett engem többszörösen is „Tökeit mutogató bakkecskének.) arra a sátáni következtetésre ragadtatta magát, hogy szerinte ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy én perverz élvezetből, meg mit tudom én, miféle női szexualitás ellen érzett aljas bosszúvágyam kielégítése céljából, rendszeresen vertem az egy éves kislányom csiklóját. De a perverz állat, még számszerűen is, tovább fokozza az egész mondvacsinált sátáni „csinálmányát” és azt inszinuálja, hogy valaki valahol leírta volna „azt a tényt”, hogy a másik négy gyermekemmel is hasonló módon bántam el és ezek szerint a jelenben is ütöm verem az Ividő csiklóját is, miközben ebben az őméltósága által ugyancsak lenézett és többszörösen lehülyézett Viola vétektársként, részt vesz a „csiklócsapkodásban” ugyebár?

(Egyébként, tiszta kíváncsiságból beírtam az internet-keresőbe, hogy csiklócsapkodás, csiklóverés…- Hát barátaim, ott nem csikló-ütlegelést láttam, hanem teljesen a jogásznő szexuális preferenciáinak megfelelő élvezetkeltési technikát! Tényleg összehánytam magam!)

És így folytatja: „…másrészt pedig így semmit nem fognak tudni a saját testükről. Na azt várni ezután, hogy a szent fallosz megérkezésével lesz itt rövid úton hüvelyi orgazmus, hát finoman szólva is botorság.”

– Ezt a gyűlölettől csöpögő feminista cinizmussal leírt „A SZENT FALLOSZ MEGÉRKEZÉSÉT” csakugyan tavasztündér írta le a Csakazolvassán, nézzetek utána, nem én eszeltem ki!

Hogy és milyen alapon, kicsoda és micsoda által felhatalmazva foglalkozhat ennyire gátlástalan szemtelenséggel ez a rafináltan perverz jogász, egy nyílt közösségi fórumom (A Gerle Éva Csakazolvassáján!) az én ártatlan kiskorú lányaim jövendő szexualitásával? Mi köze van hozzá? Hogy merészeli? Ki engedi meg neki? A jogászi diplomával ez az ELŐJOG talán együtt jár?

Minek kell helyt adni annak, hogy egy Angliában élő perverz jogász-nő Edélyi családok kiskorú lányainak a jövendő szexuális élete miatt a nagy nyilvánosság előtt, illetéktelenül pofázhasson?

És figyeljük meg a leszbikus nő vértől csöpögő férfi-gyülőletét, hím-utálatának az elemi megnyilatkozását: „A SZENT FALLOSZ MEGÉRKEZÉSÉVEL”! – Persze, annak, ami őt a megtermékenyítés veszélyével fenyegeti!

És tovább nyomja a nemzetközi – londoni – magyar jogász a szaftos csakazolvassa-témául szolgáló mocskolásunk állítólagos jogosságának az elméleti alátámasztását képezi:

„Főleg úgy, hogy a Hite jelentés szerint a nők kb. 70%-a nem képes csak hüvelyi izgatàssal elélvezni. Meg a szex messze nem csak ez. Abba már bele se merek gondolni, hogy mi van, ha az egyik lány esetleg leszbikus vagy 18 éves kora előtt akar szexelni.”

– Ismétlem: Miért kell egy állítólag az igazság és a jogvédelem szellemében íródó Budapesti közösségi blog fórumán, bárkinek is azért aggódni és „abba bele gondolni”, hogy mi lesz négy vagy öt teljesen egészséges és a közvetlen környezete szerint példásan nevelt Csíkszeredai kislánynak a jövőbeni „szexuális” sorsa? Ezen miért éppen egy, a közismert férfi-utálata és a hím-gyűlölete miatt, családot és gyermekszülést – gyermeknevelést deklaráltan nem vállaló, sőt, az „ilyeneket” messze és mélyen lenéző perverz nőnek aggódnia?

„A fejlődéslélektan könyvem a fekete pedagógiát 200-300 éve elavult pedagógiának tekinti. Elképesztő, hogy vannak, akiknek még mindig etalon.”

 • Elképesztő az, hogy nem ég le a pofájáról a bőre annak, aki olyan karmával született, hogy tudattalanul szorong a megtermékenyülés lehetőségétől, és emiatt utálván, nem csak mindazt, ami természetes és Istentől való, hanem a megtermékenyítő „fallosz” és „tökei” mellett, az azt hordozó férfiakat, de főként az apákat, de azok mellett, a gyermekeket és az anyaságot, a szülői minőséget is, KINEK TEHÁT NINCS ÉS SOHA NEM IS LESZ GYERMEKE, mert cikkeket ír arról, a csakazolvassán, hogy az mennyire le strapálná a szegény fejét, bárhol is, és bárkinek is, pedagógiai „etalonokról” pofázik!
 • És innen megindul a feminista hülyeségek harsonázó lavinája:

Hozzászólás ↓

Pontosan ez borított ki engem is nagyon, bár én nem olvastam az összes (jelzőt most direkt nem írok) hozzászólását a kedves párnak, de ez, na ezen kibuktam. Kétes, hogy valaha is lesz egészséges szexualitása a lánynak, lányoknak. Annyira dühítő ez, hogy… ihaj… :(

A Hite-jelentésről tudnál még írni? Nem hallottam még róla. (Valahogy nem lepődöm meg ezen.)

Hozzászólás ↓

Ugyanezeket a kérdéseket tettem föl Violettának a facebookon, választ nem kaptam.
Micsoda férfifüggés alakul ki már kislánykorban? Saját testét nem ismeri, csakis férfival élvezheti, tehát nem tudja képviselni a saját igényeit sem, teljes kiszolálgatottságba kerül.
Felháborító.

Hozzászólás ↓

ÉS engedik, hogy megtegye. Ő is és mások is.

Hozzászólás ↓

Saját példából okulva tudom, hogy milyen óriási rombolás ha büntetjük, tabusítjuk és bűnnel egyenértékűvé tesszük egy gyerek (kislány – kisifú mindegy, ezerszer láttam a kisfiával ordítozó anyukát, hogy ne fogdossa a kukiját) szexualitását, szexuális érdeklődését.
És ezzel egyidőben, elnémítjuk azt a hangot is benne, ami elmondja, hogy baj van, hogy a bácsi furcsát csinált, hogy valaki máshogy nyúlt hozzá.
Komolyan, ez hanyagság és veszélyeztetés adott esetben. A molesztált gyerekek szüleit miért nem vizsgálják a szexuális bűncselekménytől függetlenül?

Hozzászólás ↓

pont erre megy ki az egész végülis, nem? történelmileg. ne legyen a nőnek saját vágya, saját igénye, szolgálja a férfit, azt akarja amit a férfi, azt gondolja, hogy neki ez kell. évezredes agymosás, erről szól a Rend. közben már haladgatunk szép ügyesen és óvatosan a szeméremplasztika felé. FGM önkéntes alapon, csodás. dübörög a status quo.
már ha hagyjuk.

Hozzászólás ↓

Mii??
Uramisten, erről nem is olvastam, igaz, nem nagyon bírtam átrágni magam egyik szövegükön sem, hamarabb elfogyott a tűrümolajam, mint egy rohadt “gondolatnak” a végére érjek, amit ez a két … személy világgá eresztett.
Agyam eldobom.

Hozzászólás ↓

Ez szerintem is iszonyú durva. Holott teljesen természetes, hogy már egy egészen kicsi lány is ismerkedik a testével – borzasztó belegondolni, hogy ezért így büntették őket.

Hozzászólás ↓

Nem örülök, hogy felhívtátok erre a figyelmemet, de most már beégett.
Én bizony öt-hat éves korom óta igen intenzíven ismerkedtem a testemmel, ennek le is arattam/aratom minden gyümölcsét :)
És ezért a lányaimnak is igyekeztem olyan környezetet teremteni, ahol senki sem zavarja őket ebben.

 • Hát persze! Az a fontos, hogy az ő kislányai és az ők kislányaik az apukájuk rosszalló tekintetétől abszolút védetten (Apa ellenesen biztosítottan!), nyugodtan hódolhassanak a korai önkielégítés mennyei élvezetének!

DE, mivel én ténylegesen szabadelvű vagyok, nem úgy mint ezek a magukat liberálisnak valló leszbi-feministák, engem abszolút nem érdekel, hogy ők mit művelnek és mit nem a lány, vagy a fiú gyermekeikkel, hogy micsoda sátáni gondolat az, hogy a kislányaiknak a minél korábbi szexuális élvezetekhez való hozzájuttatása érdekében, miként szövetkeznek össze a Budapesti és a más Mo-i nagyvárosi barátnők és a nőrokonok annak érdekében, hogy a férjeiket – a gyermekeik édesapját – mihamarabb kikészíthessék, és e nemes cél érdekében akár halálba is kergessék, mit ama Biblia Éva azt az eszem azt a kezes bárány, pali-madarat. Még egyszer mondom: engem nem érdekel. Mert engem csak az érdekel, hogy az asztrológiai tanácsért hozzám forduló, és az ilyen felelősség-hiányos idióták miatt sors- és életkrízisbe került normális embereket a horoszkópjuk klasszikus, tehát a mindenkori egészségi normáknak megfelelő spirituális alapú értelmezésével, megmentsem és a liberálisnak hazudott tulajdonképpeni perverz elméletektől behülyített férjek és feleségek további sorsrontó hatásától megmentsem.

De figyeljük meg, hogy mit rendeznek ezek az élvezet-centrikus nőstény dögkeselyűk, azzal a józan női társukkal, aki merészel közöttük még józanul megszólalni: (A hozzászólások sorrendje szerint tehát folytatódik a csakazolvassán az eszmecsere, és ebben a sorrendben előbb a Keselyűknek nem tetsző, józan érvelés következik, majd a merész hölgynek az egyre kíméletlenebb kiutálása. Mondom, én erről a blogbejegyzésről és az alábbi hozzászólásról eddig nem tudtam, de nem is akarom cáfolni azt, hogy valószínű, hogy az egyik asztrológus- barátnőm írta, amiként erre Gerle Éváék is célozgatnak, talán joggal:

Hozzászólás ↓

Halottam már olyan kislányról az egyik ovónéni közeli ismerősömtől aki 4-5 évesen folyamatosan önkielégítve aludt el a napiban. Hát az sem jobb.
Ugyanis ne felejtsük el azt sem, hogy nem véletlenül fogják többet a nemi szervüket a kellettnél egyes gyerekek. Amennyiben két, három napnál, egy hét, max. egy hónap ez többet tart, az véleményem szerint, már nem tartozik a megismerés kategóriába. Felmerül a kérdés ugyanis, miért nem ismeri meg akkor így hosszú fogdosásokon keresztül a gyerek a fülét, vagy a fogait, a derekát? Azt tudjuk a lábacskáit, meg a kezeit nézegeti baba korában, de elég hamar kiismervén, túllépik rajta. Nem marad szokás.
Amikor hosszabb ideig foglalkozik vele ott egészen biztos más tényezők is közrejátszanak.
Több oka is lehet. Tény azonban, hogy a nemi szervvel való foglalkozás már kicsi korban is többlet ingerületet, ha úgy tetszik többlet élvezetet okoz más testrészekhez képest.
Ezt azért nem tartom jónak, mert a szexuális tevékenység s a hozzá tartozó élmények kifejezetten a felnőtt korhoz kapcsolódnak. Felnőtt tudatra lenne szükség a használatukhoz, feldolgozásukhoz, felnőtt boldogság igényeket szolgálnak, a gyereket max. csak zavarják, mert nem időszerűek.
A nemi szervek mégiscsak a páros, a mi esetünkben, a férfivel való örömteli együttlétért vannak, s nem azért, hogy magunknak örömet okozzunk általuk, egyedül. Már megbocsássatok. Persze a közös gyönyör csupán következménye, mellékterméke a finom egymásra hangolódásnak, áthatásnak, ami a szexuális együttlétben megvalósul.
Nem azt mondom nem lehet, vagy nem jó a csikló orgazmus, de azt igen, hogy amennyiben igazán szerelmesek vagyunk a párunkba akkor valahogy az ember ezt nem igényli az ember. Más dolgokra figyel, más élményeknek adja át magát. Illetve kevesebbszer igényli. Valamint, ha valaki pusztán csak a csikló orgazmus által képes élvezni az együttlétet, akkor jó ha utána néz annak, hogy mind lelkileg mind gyakorlatilag mi az akadályozza őt a hüvelyben megélhető orgazmus elérésében. Vannak gyakorlati jó eligazító oldalak a neten is, ez ügyben.

Érdekes, nem, mennyire szánalmas (vagy mondhatom számomra némiképp undorító) mikor egy férfi önkielégít. Mégis magunkkal nőkkel szemben elnézők vagyunk, s kikérjük. Illetve kikérik egyesek. Persze szükség törvénybont, de azért ne állítsa be senki véglegesen rendjén való dolognak, boldogságnak az önkielégítést. Ez a kicsinyke boldogság körébe tartozik. Nincs bennem semmi bűntudatkeltés e tekintetben, mindenki úgy él ahogy tud s amire igénye és bátorsága van. Mielőtt rám ugranátok. Pusztán megállapítás, az önálltatás elkerülésére való törekvés részemről mindez.
Ezekről beszélt Kozma Szilárd meg Viola, csak mindent képtelenség leírni. Meg aztán ha szurkálják, lenézik, butának titulálják, tiszteletlenül viselkednek, az emberrel, meg mindenki olyan ultra okos, akkor kedve sincs magyarázni. Ez érthető. Elnézni még kevésbé.

Hozzászólás ↓

Őszintén szólva én nem bántam volna, ha ezt nem lett volna kedved magyarázni. Az okfejtésed egyszerűen nem igaz és kártékony. Nem is lehet érvelni az állításaid ellen, nem érdemes. A szexualitás, a szexuális öröm nem függ se az életkortól, se a partnertől, egyszerűen a sajátunk, létezik.

Hozzászólás ↓

Amúgy meg fórumszag van.

Hozzászólás ↓

Érzem én is egy ideje…

Hozzászólás ↓

Nekem az a fura, hogy milyen visszafogott.

Höhöhö! xD
Úgy sejtem, tanult az előzőkből.

szerintem meg elhiszi, hogy itt mindenki tok hulye…

Azt hiszem ismerem Annabalt. Nem az akire gondoltok.

Laci! Nekem ez a stílus nagyon márianénis, mit szólsz? Hülyeség?

hát akár ő is lehetne, de valahogy mégse.

Igen, nálam is villog a piros lámpa, pedig én elég befogadó és nőies vagyok. De ennyi értékelés és címkézés kicsit sok.

Hozzászólás ↓

“Befogadó és nőies” :D

Én az első hsz-től szagot fogtam, de hát gondoltam, majd meglátjuk.

Mindannyian tudjuk, ki ez, de most mondjátok meg, nem vicces? Szerintem igazán vicces.

Ja, minden világoss.

Csíkszeredai IP cím, mellesleg.

de hát hogy került ide?
korábban is szólt már? nekem rémlik, mintha már lett volna egy teljesen semleges hsz.-a. nem?

nem értem a motivációit.

hiszen nem tudom elképzelni, hogy kommenteljek pl. a kurucon, vagy a faszkalapzajokatgyűjtőhelyen

Az volt a próbálkozás, meg a beetetés.

de miért jó ez valakinek?

értetlenül állok a dolog előtt. tényleg.

(azt gondolja, hogy beágyazódik ide. jól megszeretjük. még csokit is küldünk neki, aztán onnan majd elfogadjuk az agymenéseit? )

És végül, de nem utolsó sorban, újra feltűnik a feminista bűnszövetségből később kiábránduló és ennek megfelelően Lelkes Villőhöz hasonló trágárkodásait folytatni nem akaró, sőt, az egész bandát állítólag ott is hagyó Kovács Csilla is, aki itt még nagyon fölényes:

(Később, amikor néhány magánlevelet is váltottunk, már egyáltalán nem ezt a gátlástalanság által biztosított bűnözői hangnemet használta velem szemben. Egyébként, most, hogy a Villő „utólagos” alapállására ily módon fény derült, már egészen biztos vagyok abban, hogy a háromjuk közül, akik a szennyblogokat megalkották, „művelték” és működtették, ő volt aki a Minden Áron hatására, vagy magától, de azokat megsemmisítette. Persze, ezt a jótettét, amivel megmentette a családunkat attól a gazdasági tönkretételtől, amivel Gerle Éva megfenyegetett, nem ismerheti el, mert akkor, azzal együtt azt is be kellene ismernie, hogy ő volt az egyik szerző és működtető…)

teeztnemtudhatodhajnalkam – január 26, 2014 10:23 szerint:

“Ma leginkább talán a rendőrök, a hajóskapitányok és a halottkémek (boncorvosok) hasznosítják becsületesen az írni- tudásukat, amelynek segítségével, – amennyiben lehetséges az ilyesmi – mindig a tárgyi valóságnak megfelelően pontos, részletes és kimerítően dokumentum- értékű szövegeket rögzítenek.”

Már ettől az egy mondattól fülig szerelmes lesz az is, aki sose látta deli termetét, pityóka nóziját, guszta kis tokáját….aaaahhh….

Hozzászólás ↓

Lógó tökeit ne felejtsd, azt egész nyáron fecskében mutogatja premier plánban, aki még lemaradt erről élőben, annak ott a Facebook. Yumm!
További nyálcsorgató részletek a behízott fej, alacsony homlok és disznószemek. Fain egy férfinép, na! :-P
A diétájáról tuti hazudik. :-D

Hozzászólás ↓

Párját ritkítja a fizimiskája. De ha ez nem lenne elég, akkor ott van az ellenállhatatlan kisugárzása és a térdünket megremegtető esze és intellektusa. Alain Delon sírva könyörög styling tippekért, sejtem én…

Hol van az a kurva krokodil?!!! :D”

Az a „kurva Krokodil” ti., Budán van a Grele-Villa valamelyik szobájában és bizonyára most is nyomja a laptopja billentyűit arról, hogy ő mennyire rendkívülien fenséges és igazság-osztó lény ő, és hozzám képest ugyebár, mennyire szuper-intelligensek az ő ugyancsak sok diplomás lányai, akik igazságosztási lendületükben „szét trollkodták” kozmáék összes honlapját, blogját és petícióját…. A napnál is világosabb volt ugyanis, hogy a petíción korábban a béla, a lujzi, a lajos, a fanny, az amál, a kikacagány, a piacpöccs, és így tovább, a számtalan vendég álnév alól immáron Krokóként megszólaló „írástudó”, aki mindenkinél jobban ismeri a helyesírási szabályokat, Gerle Éva. De itt nem is ez az érdekes a jelen mondanivaló szempontjából, hanem, hanem az, hogy Lelkes Villőnek a világnagy férfiellenes és férfiasság-ellenes gyűlölete, ami miatt tovább nem vagyok hajlandó tolerálni a kauzális imaginatív funkció-zavarából eredő perverz agresszivitását, itt is a felszínre tört:

„Lógó tökeit ne felejtsd, azt egész nyáron fecskében mutogatja premier plánban.”

Hej, azok a női méheket megtermékenyíteni képes „tökök”, hogy mennyire gyűlöletesek tudnak lenni a déré Lelkes Villő Márta nevű jog-és személy, és főleg gyermek-védő hipokriták számára, mindazzal együtt, ami természetes, és normális és ténylegesen törvényes.

Summa Summarum: A nyugati típusú társadalmakban a férfiak által állítólag elnyomott nőknek a jogvédelme mindössze máz és maszlag akár a még heteroszexuális feministák, akár a leszbikus aktivisták részéről. Máz amivel az ultra-agresszív karmával született nők bekenik magukat ahhoz, hogy a bennük rejlő, eredetileg cél és tárgy nélküli gyűlölködési hajlamaikat” szabadon kiélhessék. És ezt mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy a Kos Lilth-el és a Nyilas karmának abszolút beillő, rengeteg negatív fényszöget kapó Nyilas nappal született (És más tűzkarmára utaló asztrológiai motívummal is született) lelkes Villő is, állítólag a lány gyermekeim megvédése érdekében indították el ellenünk a sátáni hadjáratukat, ahhoz, hogy Gerle végül a gyermekeink “megdöglésének” a kívánságával, ez a lelkes állat meg azzal állt elé, hogy a kislányaimat internet-szerte az apjukról és azon keresztül a róluk szóló legaljasabb és undorítóbb történet kieszelésével és közzé tételével, amjt a róla való morfondírozással – szellemeskedéssel bemocskolja és szégyen- padra szorítsa egy életen át! És persze, hogy Medárdát az ignoráns jogász kollégáival a Füzesabonyi bíróságra hurcoltassa. – Ez ám a nőknek a gonosz férfiak által megcsonkított jogának a szent védelme! Csodás!

Kategória: Ahogy kezdődött, asztrológia, Összefoglaló, csakazolvassa, családtönkretevés, férfiellenes, férfigyűlölet, feljelentés, feminista, Gerle Éva, Kozma Szilárd, Lelkes Villő | Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás

Filegória az angliai Perverz-Ilonáról

   (18+) Létezik a messzi – ködös Angliában egy, magát unalmában a nemzetközi lélek-hálón ringató és ott magát mikor tavaszimádságnak, mikor tündéri mosolynak nevező, hét diplomás leszbikus Ilona (Gyengébbek kedvéért: férfi nemi szerveknek a lába közé való mély és őszinte befogadása helyett, női nemi szervek nyaldosása által szexepilesen elélvezni képes csodalény). Ez az angliai köd-kergető, sok diplomás Tündérkáró-katonanő, arra lett figyelmes a hírnév-hálón rángatózva a tavaly télen, hogy a lelkes állatokat is, szívesen elejtő és szemét illegtető, villogtató – billegtető, villőgtető vadász barátnéja, a kerge, balkáni zerge kiszemelt hírnév trófea-gyanánt egy a magyar dimenziókon túli ufológust, és már el is kezdte arra a Csirihau-i piszkát lődözni.
Nosza – glossza rajta, az angol ködben unatkozó sok diplomás valag-nyaló kóros kóró sem ülhetett ettől a látványtól a kietlen ölébe tett kézzel és tüstént oda rohant a két elektro-uborkás, felnyergelt zergéhez, azzal a jó üzleti ajánlattal, hogy segít amannak a Csirihau-i piszkának a saját patentes londoni ürülékével keverve fokozni az ufológus és családja kilövéséhez elegendő hatást, amennyiben a lelkes állat-lövő, kerge Zerge őt is részesíti az irigylésre méltó, hírneves vadászi dicsfényébe. A lelkes állatokra ugyancsak unalmában, na meg üzleti kényszerből vadászgató, villogó – villőgő sasszem Kerge Zerge azonnal belement a Csirihau összefogásba, és az Auróra Boreális segédletével neki is fogtak ürülék-bombákat gyártani és a magyar dimenziókon túlra lődözni. Oda, ahol a Trans – Silvánusi dimenziókban, párjával és purdéival csöndben éldegélő Ufológus mindaddig elégedetten szendergett.
De nem hiába volt a Lelkes állatokra, akárcsak a pedofil-gyanúba keverhető pali-madarakra villogó – villőgő sas-szemekkel lődöző, kerge patás új barátos-néjának, tehát a kóró-héjának öt csillagos fenék-törlő diplomája! Menten el kezdte sűrűn le faszfejezni a magyar dimenziókon túli transban párjával csöndben éldegélő ufológust. De ez nem elég, mivel magának akarta villindikélni – villőmködni teljes egészében a kilövési dicsőség-aratást, olyan horgas tojást is cseppentett a trágárság-élvezősen perverz, diplomás agyából, amelyben azt bizonygatta, hogy a dimenziós ufológus még nála is perverzebb, mivelhogy ő szerinte, vagyis az analogikus logikája, valamint a perverz, valag- nyalós fantáziája által működtetett sajátos kútfője szerint az ufológus – cetológus nadrágszíjjal verte rendszeresen a lányainak klitoriszát azok tehetetlen kiskorában. De erre a párjával csöndben élő cigány ufológus a zöld erdő mélyéről felförmedte magát és feljelenttette a csirihauokat a magyar dimenziókon inneni fokvárosi ülészetnél. Valag nyalós-jogos tündérilona – a lelkes állatokra villogó-villőgő szemeivel vadászgató kerge zerge barátosnője viszont, lévén rátarti az ő kéjes kevánatosi mivoltjára, és a sok diplomája között rendelkezvén egy dérés címmel is, mégsem nem tudta, hogy miként kapjon fogást az öreg dimenziókon túli cigány UFO-n, aki nem hagyta magát a két libafos által kilőni. Hát fogta magát ez a sátán lelkű, perverz tavaszilona és ő,  meg az ufológusnak a nagyobbik, de még kiskorú leányát jelentette fel a fokvárosi ülésezőknél és szegcsont-bíráknál. Tudvalévén, hogy az önérzetes lányka felháborodott és megaszonta az öt valagos gonosz Ilonának a szája ízét arról, hogy a valag-nyaló ügynök ellene és az édesapja ellen végez vitt több sátáni diszkóságot, csirihaui faszfejezés és unatkozó – hírnévszerző szardobálás címen. Erre fel a fokvárosi ülések és bírák egy Mo-i köves mezőség búzatáblájára rendelték a leánykát is az Ufós apjával együtt. Ez az Ok és okozat tehát, amiért a dimenziókon túli ufológus megbízott engem, hogy írjam meg eme történetet.
És azt is, hogy az angliai csiklóveréses perverz rágalmakon agyaló Tündérilona a Trans-Silvanusi kincses népballadák falujának a vető-magászattal való nemzetközi üzérkedési vállalata szipolyozásából éldegél a titkosított külföldi ködökben, mivelhogy sem kéjelgő valagnyalogatásokból, sem a hét diplomás trágárkodásokkal és rágalmakkal való haza felé és dimenziókon túli szardobálásból, világos, hogy megélni nem lehet.

A misztikus filegória népmese-sorozata folytatódik mindaddig, ameddig Nyali Ilonka tetteinek a Trans – Silván balladák falvába el nem jut a híre, illetve, amíg a sötét tündér, a magyar dimenziókon túli ufológus fránya-lánya álmaiból el nem illan végleg.

Szerző: Vendég

Kategória: filegória, Vendégposzt | Címke: , , , , , , , | 2 hozzászólás

Lelkes Villő az AIDSZ és a homoszexualitás, illetve a leszbikusság spirituális összefüggését kimutató írásomért támadt rám

A Gerle Éva nevével fémjelzett ultra-feminista bandának az egy évvel ezelőtt az egész családom ellen indított sátáni támadásainak a kronológia szerinti logikáját próbálván megfejteni, rá jöttem, hogy a leszbikus hajlamait és nők iránti szexuális preferenciáit, az ő szavaival élve: a más fajta nemi identitását soha véka alá nem rejtő, sőt, azzal még direkt módon tüntető, és annak az európai jog szerinti gyakorlási lehetőségéhez való jogát magának több esetben is nyíltan vindikáló Lelkes Villő végül is azért kezdte a velem való “ismerkedését” úgy, hogy – számomra legalább is – tök ismeretlenül is, már startból le faszfejezett, mert zsigerből megutált és Gerle Évához hasonló módon, teljesen ki akart készíteni (El akart tüntetni!) az alant (újra) közölt, és az AIDSZ_nek a homoszexualitással és a leszbikus képzeletvilággal való metafizikai összefüggéseit kimutató tanulmányom miatt.
Máskülönben egyszerűen nem érthető meg racionálisan az a buldog szerű, kegyetlenül szívó, sőt: egyenesen bűnözői belém akaszkodása, amivel mocskolt hónapokon át, előbb a Gerle Éva Facebook-oldalán, majd annak a Petíció című, sátáni gyűlölet-kampányát szolgáló sablon-bolgján amelyen a Hargita Ánusa gúnynevet is számomra kitalálta, és végül a Gerle Éva Csakazolvassa nevű hírhedt blogján is, ahol a legsötétebb és csakis egy leszbikus perverz fantáziájának megfelelő sátáni fantazmagóriát eszelt ki és közölte is úgy, mint egy végsőkig elvetemült Gonosz lény, minthogyha tárgyi bizonyítékai is lennébek és szemtanúi is arra, hogy azt a gyalázatos tett-sorozatot én, éveken át (Mind a három lányommal, hiszen többes számban írt!) a gyakorlatban csakugyan el is követtem volna. Nevezetesen azt állította a lesbina, mint egy a holivudi filmekből ismert DRACULAI nöstény szörny-fajzat, hogy neki biztos forrásból tudomása van arról (Honnan kitől és hogyan, hiszen nem csak térben, de morálisan is egymástól ezer kilométerekre fekvő világokban élünk?) hogy én – FIGYELJÜNK JÓL ODA: –  KIS KORUKBAN (MIVEL? – A KEZEMMEL, NADRÁGSZÍJJAL, PÁLCÁVAL, ESETLEG TÜZES VASSAL?) VERTEM – IGEN IS, ÍGY írta a gonosz a Csakazolvassán : HOGY VERTEM A KISLÁNYAIM CSIKLÓJÁT!!!
És ez még nem volt elég! Ugyanott, még vitába is szállt a Leszbi Drakula Dénes Mária barátnőmmel arról, hogy bizony ő szerinte mindez bizony a tárgyi valóságban megtörtént! (Az is megérdemelne egy misét, hogy Gerle Éva vajon miért is hagyta ott máig ezt a pokoli aljasságot az “igazságosztó” csakazolvassáján, de most hagyjuk.) És még az sem volt elég, hanem ez a leszbikus mivoltával agresszíven tüntető “büntető-jogász” :) fogta magát és…, írd és mond, EZEK UTÁN MÉG FEL IS JELENTETTE Medárda lányomat a Budapesti 12 sz. ügyészségen, amiért az, egy közös videóban kikérte magának Lelkes Villő Márta vállalati ügyvédnőtől, hogy róla és a húgairól, illetve a közös édesapjukról ilyen, csakis az ilyen sátáni perverz agyakban létre-jöhető aljasságokat terjesszen!

És még ez sem elég, hanem mindehhez a sötét sátáni üzelmekhez, Déré Lelkes Villő, még jogász játéktársakat is talált a Budapest 12 sz. ügyészségen, akik képesek voltak az akkor 16 éves Medárdának, a Lelkes Villő déré által rágalmazás szerűvé össze csavart felháborodása és tiltakozása alapján, külön egy ügycsomót össze állítani, és nem tudni, hogy milyen logika alapján, Medárdának, aki kiskorú még mindig, ezt a “büntető ügyét”, az enyémmel és a Violáéval együtt a Mezőkövesdi bíróságra kivizsgálás céljából elküldeni. – Ezt csak azért, hogy láthassák a mi blogunkat olvasó magyar állampolgárok, hogy milyen nemes célú és igazságos eljárások elkészítésére költik a magyar igazságügyi szervek az ők adóforintjaikat, ahelyett hogy gondolkoznának egy kicsit, hogy csakugyan büntető eljárás alanyává kell-e tenni egy ártatlan lány-gyermeket, amiért a szólás szabadság nevében ki meri fejezni a felháborodását, amiért a valaki az édesapját gyalázza.  Ahelyett tehát, hogy leültetnék végre, a leszbikus szerelmei által kinyalt fenekére az Angliában, egy Kibédi mag-kereskedő cég pénzén vigadó leszbikus jogász-nét, akinek a jó hírhez való jogát éppen úgy fogom kezelni, mint ahogyan kezeli ő, az én és a három kiskorú lányomnak a jó hírhez való jogát. Vagyis: ahogyan ezek a feminista jogaik védelmében begerjedt feministák képesek még három ártatlan kislánynak a “szexuális” hírét is bemocskolni a legordenárébb módon, csak hogy valamiképpen az édesapján bosszút állhasson.
“A szemellenzővel vizsgált betegségi okok következményei.

A Rák szellemi okai

A betegségek mentális – metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz: tehát a önáltatásig mélyülő folyamatos ön- és környezet-félrevezetési késztetésekhez, vagyis az általam „kaméleon” névvel illetett önámítási és félrevezetési – anyai ági női felmenőktől öröklött -, karma programokhoz (spirituális – személyi meghatározódásokhoz) kötődnek kauzálisan, még akkor is ha első látásra, inkább a rombolási és önrombolási programok, illetve az elhatárolódási késztetéseknek (A felelősség-hárítási, felelősség-kerülési karma-programokból eredő személyi meghatározódások) erős átélése váltják ki a betegségeket.
Bármilyen betegség eredeti oka, még az orvosilag néha felismerhetetlennek mondott betegségeké is (lásd az egyes, konkrét fizikai okok nélküli, a szervek rongálódásához, vagy a biológiai funkciók zavarához egyértelműen nem köthető betegségeknek, mint a fiatalkori végzetes elgyengülések okainak orvostudományi meghatározhatatlanságát.) végső soron egy, vagy több, a fizikai létben a bolygók által is megtestesített léterővel (ősi teremtőerővel) való huzamos és intenzív, önkéntelen és öntudatlan, diszharmonikus (ellenséges, vagy félreértett: zavaros és érzelgős: misztikus és vallásos) szellemi kapcsolatnak – viszonyulási módnak a következménye. Ez a karmikus diszharmónia az embert előbb irritálja, majd elidegeníti, az illető sors- és életerőt, vagy tőrvényt megtestesítő jelenségekkel, élethelyzetekkel, élet- és létállapotokkal és jellegzetes személyiségekkel szemben.
Igaz, hogy egy-két mágikus-misztikus praktika és módszer segíthet olyan betegség, vagy betegség komplexum feloldásában, amelynek a materialista orvostudomány nem találta meg az adekvát, biológiai, vagy pszichológiai szintű gyógymódját, de ezek a gyógyulások az egészség visszanyerése szempontjából semmivel nem jelentenek jobb eredményt a puszta biológiai (sebészi, orvosság – terápiai) beavatkozás következtében elérhető tüneti eredményeknél. Ez azért van mert a gyógyulás egyik esetben sem a személyi karma-oldásnak, vagyis az annak megfelelő pozitív mentalitás-változtatásnak, tehát a karmához tartozó ősi szellemi erőkkel való tudatos harmóniába kerülésnek az eredménye! A „mágikus” gyógyulás ezekben az esetekben a külső – biológiai vagy pszichológiai ráhatásoknak, vagy legjobb esetben a betegségokozó lelki feszültségeknek és szellemi zavaroknak az időleges felfüggesztésének és felületi eloszlatásának (mert csak egy bizonyos helyzetre – állapotra vonatkozó) a kérész életű eredménye.
A betegségi tünetek, lehet hogy teljesen más színezetben és más betegség-formában, ugyanúgy jelentkezni fognak később, mivel a „meggyógyult” személy ugyanazokat a személyi-szellemi programjával (Vagyis egyedül és kizárólag csak a személyi horoszkópja házhelyzeteinek a vizsgálata segítségével megállapítható életfeladataival!) nem egyező dolgokat akarja erőltetve elkövetni mint azelőtt, mihelyt a lelki terápiát és a betegség fizikai kezelését megelőző léthelyzetbe, vagy ahhoz hasonló ingereket és problémákat hordozó körülmények közé kerül. Ahhoz, hogy ne folytasson a szellemi létfeladataival ellenkező gyakorlati tevékenységet és érzelmileg ne lovalja belé magát a személyi-szellemi kiegyenlítődési programjával ellentétes lelki folyamatokba (érzelmi ambíciókba), az szükséges, hogy tudomásul vegye ezeket, a horoszkópjából kiolvasható (és csakis onnan, sehonnan máshelyről nem!) konkrét életfeladatokat. Ilyenek pl. a tudatos, de sok esetben nehéz és kellemetlen konfliktus- felvállalásokon keresztül elérhető, személyi környezetével való harmóniába kerülés, az anyagi javak és eszközök helyes értékelése és azok helyes használata, a közvetlen fizikai tapasztalatokból, kellemetlen benyomásokból való szellemi információ-szerzési képesség kialakítása, az otthon és családalapítás valamint ami ehhez szükséges: lakásszerzés vagy házépítés, az intim párkapcsolatokon keresztül történő individuális tudatnak és kreativitásnak a felszabadítása – kiteljesítése, a nemesítés, vagyis a szellemnek az anyagi-természeti világba való bevezetése és viszont: az anyagi természetnek és persze saját természetének a szellemi világ tőrvényeihez való visszakapcsolása, stb., És mindezek külön-külön konkrétan és kiemelten, árnyalódva minden egyes személy esetében.
Ha tudomásul vette, arra kell törekedjen hogy ezeknek a konkrét életterületeken végrehajtandó gyakorlati és személyes feladatainak, amelyeket az anyai ági ősei diszharmonikusan vittek véghez, eleget tegyen és ne törekedjen olyan életfeladatokat végrehajtani (azokat erőltetni), amelyek valamiért tetszetősek és kedvesek ugyan a számára, de nem tartoznak az ő konkrét (gyakorlati) életfeladatai körébe.
Ez kellene történjen, de mivel az asztrológia tudományát évezredeken át hiteltelenítették azáltal, hogy jósolgatásra használták, ez a pálfordulás szerű személyi mentalitásváltozás, az egész emberiség szintjén, majdnem sehol, vagy ha igen, akkor elenyészően kevés személy esetében történik meg. Az asztrológiai félrevezetettségünk következménye a „rafinált” betegséghalmozódás, a betegségekben és nem természetes végelgyengülésben való nagyszámú elhalálozás és a „balestek” következtében történő átköltözés a túlvilágra. A balesetek és a betegség ugyanis olyan kauzális (isteni) eszközök, amelyek az embert teljesen, vagy részlegesen eltérítik, vagy meggátolják abban, hogy tovább folytassa azoknak a romboló és zavaró – szennyező mentális programoknak az erősítését, amelyet a szülei és az anyai ősszülei kiegyenlítődés végett (és nem öncélú gyakorlás végett!) akaratlanul ráhagytak. A betegség és a baleset az Isten nyila (Zeusz nyila), amely lerombolja, az egyénileg és a csoportosan épített Bábel-tornyokat kór-okozó mikoróbák és vírusok: fertőzőjárványok, vagy technikai balestek és tömeges áldozatot követelő természeti katasztrófák formájában. És ez akkor is így van, ha első hallásra (olvasásra) abszurdnak tűnik, mivel a kiskorú gyermekek például nem építhetnek Bábel tornyokat. A gyermekek hét éves korukig az édesanyjuknak, vagy más, az őket közvetlenül gondozó, hozzuk érzelmileg ragaszkodó személyeknek a tudattalan lelki folyamataimnak vannak teljes mértékben alárendelve és betegségeikkel, baleseteikkel (és halálukkal), sokkal inkább leképezik az anya lelki – szellemi harmóniába kerülési problémáit, mint az anya, vagy a gyermeknek a „gondját viselő” személy biológiai szervezete.
Amint említettem, a nehezen diagnosztizálható és a nehezen gyógyítható betegségeket inkább a hamis információ-áramoltatási és az információ-blokálási programok intenzív átélése váltja ki, mint a destruktív programok átélése. Más szóval, a kaméleon-programok veszélyesebbek. És kaméleon-csoporton belül is nem az a huzamosan és intenzíven átélt hamis információáramoltatási magatartás végződik betegséggel, amely gyakorlásával a környezetünket vezetjük félre, hanem azok amelyekkel saját magunkat vezetjük félre. Akkor leszünk betegek, ha önmagunkat, lelkiismeretünket akarjuk becsapni, ha nem akarjuk önmagunk számára beismerni azt, amiről a lelkünk mélyén tudjuk, hogy másképp van, mint ahogy bemagyarázzuk magunknak. Ha nem akarjuk meglátni azt, amiről tudjuk, hogy ott van és létezik a fizikai, vagy a szellemi-lelki valóságunkban. Akkor leszünk betegek, ha a bennünk lakozó (a lelkiismeretünkben: az isteni felelősségérzetünkben és az egyetemes értéktudatunkban: a szellemi-lelki igényességünkben)Istent, a bennünk levő abszolútum csirát, magát az élet forrását próbáljuk félrevezetni. És ez természetes, hiszen a hatás – visszahatás törvénye alapján, hamis információt: életrontó energiát kapok az ősforrástól, ha saját magamban összezavarom: bemocskolom az ősforrást amiből táplálkozom. Megzavarom a lényem legmélyén létező abszolút erőt, azáltal, hogy állandóan igyekszem félrevezetni és elaltatni a saját lelkiismeretemet. A befelé irányított kaméleon – mentalitás következményei a hamis értéktudathoz, vagyis a Jupiteri princípiumhoz kapcsolódó betegségek általában: a májproblémák, a cukorbaj és általában a vérbetegségek.
Amikor a huzamos önáltatás és a környezetáltatás gyávaságból és félelemből: szorongásból eredő (rejtett) gondolati agresszivitással ( mentális támadással: belső vitatkozással és viaskodással) párosul, akkor keletkeznek a rák különböző fajtái, a szarkoma, a különböző agydaganatok valamint a szervezet immunrendszerének különböző betegségei, annak függvényében hogy az élet mely területére és a személyközti kapcsolatok mely formái felé irányulnak a huzamosan fenntartott, belső (rejtett) intenzitással átélt, félrevezető és romboló érzelmi-gondolati magatartások.
A szülő-gyermek, vagy a gyermek-szülő viszonyok és általában a családi viszonyok több rétű és huzamosan fenntartott, önámító és ámító (érzelgős) átélése, amely a „szeretett” családtag részéről egy bizonyos életterületen vagy szellemi tárgykörben tapasztalt szembeszegülés, véleménykülönbség, gyökeresen eltérő és ellenkező életszemlélet, nyílt szembeszegülés esetében átcsap haragba és gyűlölködésbe, majd átminősül csendes nehezteléssé, elsősorban a nők számára jelent egyenes utat az emlő daganatok képződéséhez és elrákosodásához, de ( ritkábban!) a férfiak melleiben is eredményezhet hipertrófiás csomósodást, ha huzamos ideig félrevezetik magukat a családdal kapcsolatos kérdésekben. A gyomorbetegségek és általában az emésztőrendszeri betegségek is oda vezetődnek vissza, hogy a családtagi viszony úgy megromlik, hogy a személy semmit nem hajlandó elfogadni és tudatába – lelkébe befogadni, ami a másik családtagtól jön, miközben azzal áltatja magát, hogy ő mindenek fölött és mindenek ellenére szereti azt a családtagot és megbocsát neki, holott megbocsátásról szó sem lehet mindaddig, amíg a finom és csendes neheztelési érzések tovább lappangnak a tudattalanban.
Amennyiben a fent leírt kaméleon mentalitáshoz erős, aggódásba rejtett uralkodási – ellenőrzési és cenzúrázási vágy is kapcsolódik, a betegség formájában jelentkező következmény nem marad meg a gyomortájék és az mellek szintjén, hanem nőknél a petefészkekben és a hüvelyben, a férfiaknál a prosztatában is jelentkezik, a kezdetben alig érzékelhető rendellenesség, majd végzetes betegséggé fokozódik (a destruktív és félrevezető mentalitás teljes megállításához vezető) rákos sejtburjánzás formájában.
Amennyiben a családtagok fölötti uralkodási vágy és azok folytonos ellenállása miatt érzett harag ( a méreg ) teljesen erkölcsi gátlások és érzelmi megfontolások alá záródik, vagy az illető családtag – esetleg alkohol hatása alatt – nyíltan, de ezért még intenzívebben és még többszőr átéli mérges – gyűlölködő állapotát, ez a fajta családapai, vagy a „féltően” szerető-aggódó családanyai diktátorkodás, szívbetegséghez és végül szívinfarktushoz vezet.
Persze, a betegségek keletkezése és fejlődése nem ilyen egyszerű és a táplálkozás, az ivóvíz, a szennyezett levegő a „rossz szokások és káros szenvedélyek” hatása, valamint az egyéni alkat kérdése árnyalja a betegségek jellegét. De az alkati tényezők, vagyis a hajlamok és a sorshelyzetek is a horoszkópból kiolvasható családi szellemi (kauzális) örökségek következménye. Ezen örökletes programoknak a befolyása – hatása alatt állnak az utódok és ezek hatására kerülve folytatják a drámai kibontakozáshoz és a tragikus fejleményekhez vezető „fejlődésüket” mindaddig, amíg nem tudatosítottuk őket az asztrológiai sorsfeltárás és szellemi programértelmezés segítségével. A betegségek és a családi drámák sorozata csak akkor ér véget egy személy életében, ha az asztrológiai sorsfeltáró program-értelmezést az életfeladatok felvállalásával történő tudatos harmóniába kerülési és kiegyenlítődési törekvések követik.
„Mindenkinek a maga keresztjét” kell felvennie és nem a másét, vagy a másokét! Senki nem tapasztalhat meg semmit a „szeretett” felnőtt családtagjai helyett és a családtagok sem végezhetik el helyette azt, amit neki kell elvégeznie. Csak egy egyszerű példa a végzetes személyi válságokhoz vezető jóságos tévedésekre: sok szülő nem csak hogy egyetem elvégzésére erőlteti a gyermekét, mert neki nem teljesülhetett ez vágya, hanem olyan tanulmányok folytatására és olyan szakma elsajátítására szorítja rá gyermekét, ami nem áll összhangban annak az alkatával és amely gyakorlati életterület megismerése nem tartozik a „gyermek” személyi életfeladatai közé. Már annyi is elég az egész a halálig tartó szülő – gyermek közötti csendes nehezteléshez, vagyis a fentebb említett betegségek valamelyikének kifejlődéséhez, hogy a saját életfeladatától eltérített utód lelki-szellemi zűrzavara és erkölcsi csődje az „élettani” következményeiről ne is beszéljek.
És ez még elenyésző baj ahhoz a létzavarhoz képest, amely az anyáknak, ritkább esetben az apáknak a gyermekeik szerelmi-szexuális párkapcsolatába és családi életébe való féltékeny és ostoba beavatkozása által keletkezik, persze aggódóan „féltő és óvó” gondoskodás, vagyis alattomos intrikálás, majd nyílt lelki és anyagi zsarolások és állandó szemrehányások formájában. Ha nincs a gyermek-felnőttnek elég esze és nincs lelki ereje az aggódó szívű édesanyát, vagy a féltékeny apát kirekeszteni a saját szexuális szerelmi életszférájából és nem tudja azt a saját természetes vágyai és egyéni igényei, lelki és szellemi alkatának megfelelően (lelki szükségletei szerint) megélni, annak előbb – utóbb vesebaj, húgyhólyag gyulladás és deréktájéki károsodások, férfiaknál heregyulladás, vagy prosztatabántalom, nőknél menstruációs gondok, a méh- és a petefészkek megbetegedése lesz a következménye. A szexuális párkapcsolati élet feszültségei és diszharmóniái, összetettségük és elsődlegesen szellemi kiegyenlítődési jellegük miatt (a szeretet és a fény kiegyenlítődése bennünk), végzetesebb következményekhez vezetnek mint a szülői és a gyermeki viszonyok zavartsága. Több asztrológiai-metafizikai tanulmányban követtem és számtalan alkalommal kitértem és elemeztem a szerelmi-szexuális viszonyok zavart és diszharmonikus volta következtében létrejövő betegségeket. Ezúttal, amikor az örökölt romboló mentális programok működését vizsgálom, nem térek ki részletesen egy-egy ide vonatkozó betegség szellemi okára (pl. a féltékenységnek, a partner fölötti hatalom gyakorlásnak és manipulálásnak, vagy a partnerrel szembeni huzamos ellenérzések intenzív átélésének a következménye férfiaknál a here- és a prosztatagyulladás, nőknél a petefészek-gyulladás), hanem a civilizáció által általánossá tett szexuális és másfajta imagináció fertőzés következtében felerősödőt mentális programok hatásmechanizmusát szándékozom a kauzális gyökerekig vissza göngyölíteni annak érdekében, hogy ezáltal konkrét támpontokat adjak azok számára akik szellemi úton akarnak meggyógyulni és harmonikus életet folytatni. Már csak az olyan „normálisnak” képzelt szexuális-szerelmi szorongásaink, mint amilyen például a tudattalanul nyomasztó megfelelési képzetek, a párkapcsolati hiány, vagy a fontosnak érzett párkapcsolat elvesztése miatti félelem és persze az erőszaktól, vagy éppenséggel a kielégületlenségtől való félelem is húgyhólyag – és vese problémákhoz vezet, ami gyakori éjszakai vizelési kényszerek esetén igencsak megnyomoríthatja az életünket. Pedig ez a legkevesebb, ami a párkapcsolati problémák esetében veszélyezteti a boldogságunkat és az egészségünket.

A RÁKOSODÁS IGAZI – SPIRITUÁLIS ÉS KAUZÁLIS! – OKAI

A Rák jegyében született és a Rák Lilithel, vagy Rák Sárkányfarokkal rendelkező és általában az anyasági, a megtermékenyülési (magzatfoganási – teherkihordási), gyermek-szülési, gyermek gondozási, a család alapítási és családfenntartási sors-problémákkal (örökölt diszharmonikus családi programmal) önkéntelenül a magukévá akarják tenni és magukhoz akarják kötni minden áron a környezetükben élőket azáltal, hogy szüntelenül gondoskodni akarnak azokról. Ennek köszönhetően ők a rák-betegségekig is elmenő tragikus élet-drámák hősei és áldozatai is.
Az ilyen személy, sértődékeny én-tudatát (egoját) körülveszi egy benyomás – hárító védő rendszerrel, a rákpáncéllal és felszínes kedélyeskedéssel, vagy ártatlankodó jóságossággal próbálja fedezni magát, palástolni félelmeit, belső szorongásait, feszültségeit. Igaz, az is megtörténik néha, egy-egy Rák programmal rendelkező férfi esetében, hogy belefáradván sebezhetőségébe, „a legjobb védekezés a támadás” – alapon, agresszív, sőt: néha egyenesen kegyetlenkedő magatartási formákhoz szoktatja magát. Ez, az elején kényelmesnek látszó magatartás fogja okozni a vesztét is, mert ezzel a pszichológiai páncélzattal elzárván és valósággal eltorlaszolván tudatát a további kényelmetlen benyomások és a sértő információ-88behatolásokkal szemben, menthetetlenül a rákos sejtek természetellenes elszaporodását idézi elő hosszú távon a biológiai szervezetében. A sejttobzódás jelensége tulajdonképpen az egyetemes egységes létezés információáramlásával szembeni elzárkózási késztetésnek, a voluntarizmusnak és a félrevezetésnek a fizikai sejtek szintjén történő megismétlődése.
De nem csak az agresszív és elutasító, hanem a csendes neheztelő magatartással is képesek a Rák szülöttekhez hasonló érzékenységgel (Víz-karmával!) rendelkező emberek pszichológiai páncélt, védő burkot vonni maguk köré, aminek következménye a Rák nevével fémjelzett betegség, vagyis az emberi szervezetben egyébként természetes módon és normális arányban létező, rák-sejtek túlságos elszaporodása és a burjánzási folyamat hatványozódása. Ezt a lelki öngyilkosságot leképező védő-burkot a legtöbb esetben a látszólagos önfeladásig menő alkalmazkodással, vagyis a közvetlen környezetnek a tökéletes félrevezetésével: a hamis információáramoltatás segítségével történő opportunista (kiegyezési) mentalitás személyi tulajdonsággá alakításával szokták létrehozni a Rák szülöttek és a Rákokhoz hasonló érzékenységben „szenvedő” személyek. Rudriger Dhalke szavával: ezek a normophánok. Ők a külsőséges társadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, felszíni megítélés szempontjából a legetikusabban viselkedő emberek. A tökéletes „jó ember” szerep segítségével akadályozzák meg a többi embertársuk esetleges agresszív fellépését, támadó viszonyulását személyükkel szemben. Ezért az idejekorán elhunyt „rákos” személyt igen megsiratja a környezete, melegszívű, jóságos emberként emlékezvén reá és a „Vak Sors” gonosz abszurditásának tudja be korai „elvesztését”, nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán azért tekinti jónak a környezte, mert soha nem mondott ellent, mert soha nem mert ellenkezni nyíltan egyetlen erőszakosan és felelőtlenül a mások személyi integritásába gázoló embertársával sem. Mert látszólagos jóságában a végtelenségig tűrt, hallgatott és szenvedett, miközben a lelke mélyén, folyamatos és hallgatag neheztelések formájában mentálisan igenis támadta a környezetében élő, „szeretett” családtagokat és munkatársakat, (akik miatt „ő annyit szenvedett méltatlanul és ártatlanul”), ahelyett, hogy életében legalább egyszer meg merte volna mondani őszintén és becsületesen azt, amit gondol a környezetében élőkről valójában.
Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védőfala mögött, de valójában egy, az életük kegyetlen végét előkészítő hazugság-rendszer labirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelen belső neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek „érzéketlen és kíméletlen” viselkedése következtében ők ártatlanul és méltatlanul olyan sokat kénytelenek szenvedni… A sors iróniája (pontosabban a hatás-visszahatás törvényének a következménye), hogy életük utolsó heteiben, napjaiban ugyanazt a megtévesztést kapják vissza a környezetüktől, amivel „etették” azt egész életükben: orvosok és családtagok elhazudják előlük azt a tényt, hogy napjaik megszámláltattak s a védekezés érdekében létrehozott szellemi hazugságburkot a végzetes életkedvvel szaporodó, a szervezet immun-rendszerét a hamis információáramoltatással megtévesztő rákos sejtek szétfeszítették és testüket kiszipolyozták.

A Rák-sejtek ugyanazt a kaméleon-játékot folytatják, ugyanazt a megtévesztő információ-áramoltatást végzik a sejt-társadalom szintjén mint amit a személy folytatott a közösségi életben és a családjában: becsapják a szervezet immunrendszerét azáltal, hogy olyan információkat sugároznak az immunitást biztosító sejtek irányába, miszerint ők ártatlanok, ők nem bántják a szervezetet és így biztosítják a maguk számára a túlélést és a szaporodást. Az élet ellentéteinek a kiegyenlítődési aktusát az ellentétek kijátszásával folytonosan elkerülő, a kellemetlen szembesüléseket és a nyílt konfrontációkat fel nem vállaló, gyávaságát a jóságosság álarca alá rejtő és az etika eszközeivel kicselezni – megkerülni próbáló embernek még az a lehetősége sem marad meg, hogy az élete utolsó napjaiban legalább őszintén szembenézhessen a halálával. Az a lehetősége sem marad meg, hogy felkészülhessen végre és nyíltan fogadhassa azt, amitől egész életében félt: a reális és kicselezhetetlen halál tényével való szembesülést, hogy ezáltal, az utolsó kiegyenlítődési aktus szemszögéből végre megítélhesse a megtévesztő magatartása hiábavalóságát. Hogy beláthassa saját élettapasztalatai nyomán az élet legfontosabb igazságát miszerint „Aki meg akarja nyerni életét elveszti azt.”, vagyis: Aki kényelmetlen környezeti benyomások és szembesülések nélkül akarja folytatni életét, annak testében kell megélnie az élet drámai konfliktusát.
Mert az élet kiegyenlítődési drámáját őszintén és nyíltan vállalni kell még a Rák-sorsfeladattal rendelkező, rendkívüli érzékenységgel „megátkozott” embereknek is. Ennek, a konfliktusfelvállalással kezdődő kiegyenlítődési folyamatnak az elutasítása, a társadalmi hazugság-rendszerek feltétel nélküli elfogadásával és betartásával történő kicselezése épp annyira életellenes magatartás, mint a fölösleges és öncélú dramatizálás, a tragikus állapotok előidézéséig menő érzelmi szenvedélyesedések, amely állapotok felfokozott átélésére a negatív Rák – programmal rendelkező személyek hajlamosak.
De a családi problémákhoz kötött betegségek nem kimondottan és kizárólagosan a Rák szülöttekre jellemzőek. Humorosan fogalmazva: nem a Rák szülöttek előjoga ilyen betegségekben szenvedni. Pontosabban: ilyen jellegű mentalitás-hajlamból rák – betegséget gyártani. Ezt „elkövethetik”, mint ahogy sajnos egyre gyakrabban el is követik a más konstellációk szülöttei is. Azok tehát, akiknek az édesanyjuk diszharmonikus szellemi kapcsolatban van, vagy volt időlegesen az ők fizikai fogantatásukat megelőző időszakban a Rák konstelláció által megtestesített princípiumokkal. Ilyenek például az asztrológiai Víz-háromszög másik két napjegyének, a Skorpiónak és a Halaknak a szülöttei, vagy azok, akiknek több támadott (diszharmonikusan fényszögelt) bolygója áll a Rákban és általában a víz jegyekben. Női horoszkópokban az is Rák-problémákat idéz elő többnyire, ha a Rák uralkodó bolygója, a bőség, a termékenység, a tudattalan lelki és szellemi folyamatok, az információ-befogadás és a visszaadás, a visszatükröződés princípiumát megtestesítő Hold, vagy éppenséggel a Lilit áll a Rákban, más Víz jegyekben, esetleg a négyes vagy a nyolcas, de főként a tizenkettes horoszkóp-házban.
Ezek a hölgyek mindent elkövetnek, és minden követ megmozdítnak és addig meg nem
nyugodnak amíg a család mindegyik tagját az általuk elképzelt boldogságba: biztonságba és jó életkörülmények közé nem helyezik. De ha ez az ideális helyzet elő is áll és tényleg nem marad semmi amiért aggodalmaskodni lehet, akkor elvágyódnak a kényelmes és nyugodt körülmények langymelegéből valami egzotikusan személytelen szexuális kalandba, amit persze ritkán képesek megfogalmazni és bevallani saját maguknak határozottan. Csak az ok nélküli nyugtalansága és misztikus elégedetlensége jelzi azt, hogy az ilyen gondos anyák számára akkor nincs éppen rendben valami, ha végre minden a legnagyobb rendben van a családban. Ezek a személyek nehezen tudnak azonosulni más szerepkörökkel. ĺgy a gyámkodó szerepköreik fontosságának túlhangsúlyozása miatt, a felnőtté vált, de még mindig gyámolított gyermekek által fárasztónak és terhesnek ítélt és ezért sokszor kegyetlenül visszautasított, „szeretet-nyilvánítási” kényszerűk és gyámkodó-jóakarásuk következtében mindenkinek akad bőven szenvednivaló a környezetükben. A legtöbbet persze ők szenvednek, akik kifosztottnak, haszontalanoknak és megalázottnak érzik magukat amiért a huszon-valahány harminc és negyven éves gyermekeiket nem nevelhetik tovább és nem irányíthatják azok lépteit az általuk elképzelt egyetlen jó irányba, vagyis a szülői boldogság felé. Ilyen sérelmükben nagyon sok esetben „be-mentalizálnak” maguknak valamilyen rák-betegséget, hogy legalább ezáltal tölthessenek fontos szerepkört a szeretett gyermekeik, családtagjaik életében. És ha elvesztett családi helyzetüket és gyámi tekintélyüket a „veszélyes” betegségükkel sem nyerhetik vissza, az önemésztés útján egészen a halálig is elmennek, hiszen számukra a szülői-gyámkodói, családirányítói szerepkör elvesztésével értelmét veszíti az élet.
A Rák jellegű családi szellemi programmal rendelkező személyeknek nem az lenne a dolguk, hogy anyai ági őseiktől örökölt spirituális determinációjuknak megfelelően végig zongorázzák felnőtt korukban a fent leírt diszharmonikus viselkedési mintákat és azok intenzív átélésével felfokozzák – elmélyítsék ezeket a romboló programokat és nem az, hogy az ilyen programmal született lány-anyák tovább közvetítsék ezt a negatív szellemi örökséget az utódaiknak. De mivel ezeket az örökletes szellemi programokat nem kutatja a tudomány és az akadémikus embertan, amely lecövekelt a géneken keresztűi örökösödés, vagyis a génváltozások és génváltozatok kutatásánál, a szellemi fény helyett a tudományos és vallásos babonákban hívő emberiség tragédiája tovább folytatódik a kétszáz hatvan ezer éves útján. Holott a tragédia részbeni leállításához példáúl annyi is elég lenne, ha a menstruációs zavarokkal rendelkező lányok, a meddősségben szenvedő fiatal nők szervezetét nem kezelnék hormontablettákkal az anyai ágon örökölt diszharmonikus családi program feltérképezése és tudatosítása helyett. Hiszen a fiatal személyek, vagyis a rugalmas és hamar regenerálódó aurával és biológiai szervezettel rendelkező személyek esetében a program-kiigazításhoz és végül a gyógyuláshoz már az is elég, ha a horoszkóp, valamint a családi krónika fellapozása segítségével pontosan tudatosítjuk ezeknek a programoknak a minőségét és visszakérdezve meghatározzuk a családban is tapasztalható negatív gondolkozásbeli és szokásbeli mintákat.
A romboló programok közvetlen és negatív pszichikai hatásának az azonnali feloldásához ez is elég. A teljes fizikai gyógyuláshoz vezető mentális és kauzális programok megszűntetéshez, jobban mondva: azoknak a pozitív kiegyenlítéséhez viszont a mind probléma-kerülő, mind a dramatizáló magatartási formákkal való gyökeres szakítás szükséges és természetesen a Rák és négyes ház jellegű életfeladatoknak a tudatos gyakorlati felvállalása. Esetenként a felvállalásokra való mentális felkészülés. Ez viszont nem holmi elódázható jövőben történő eseményekről és állapotokról való meghatóan szép fantáziálást, hanem a várható konkrét feladatokkal és nehézségekkel szembeni bátor szembenézést jelent.

A gyakorlatban viszont mindezt megbuktathatja a Rák – paradoxon, vagyis a Szeretet paradoxona, ha nem tudjuk feloldani, mert nem tudunk róla és nem vesszük figyelembe. Az érzés, vagy az érzések, a pozitív, vagy negatív viszonyulások még nem egyenértékűek a Szeretettel. Csak a gyermek, vagy az infantilis felnőtt mondhatja azt, hogy ezt szeretem, amazt meg nem szeretem. A szeretet nem határozott, nem részleges, hanem egész (egész-séges), teljes és határtalan. A családszeretet, a hazaszeretet, a népszeretet, az emberszeretet csak rész-szeretetek, vagyis a szeretet részleges és korlátolt kifejeződési formái. Erről Jézus is beszélt. Arról is beszélt, hogy az értelem még nem szellemi Fény, csak annak részleges kifejeződési formája. Amiről viszont nem beszélt az, hogy amiért valakivel, vagy valamivel együtt érzek, nem azt jelenti, hogy értelmileg is elköteleződtem mellette. Együtt érezhetek valakivel, vagy valamivel, ez viszont nem azt jelenti, hogy egyet is kell értenem azzal. A Rák – sorssal küszködő személyeknek tehát meg kell tanulniuk feltételek nélkül szeretni azokat a személyeket és azokat a jelenségeket is, akikkel és amelyekkel nem értenek egyet.

Az öröklődő romboló és betegségprogramok III. (Az AIDS szellemi okai)

Az ősközösség szellemi hagyományait felváltó technikai civilizációban élő ember latens tragédiáinak szellemi okát és alapját vizsgáló írásomnak célja nem az ítélkezés, hanem a kiegyenlítődési képesség visszaszerzésének és helyreállításának elősegítése a teremtő és beavatkozó (építő és romboló) képességgel rendelkező ember és a természet, valamint az ember és az abszolútum között. Ez az egyensúly helyreállítható a személy által, a személyen keresztűl megnyilvánuló egyetemes tőrvények működési mechanizmusának a megértése és e szellem-törvények tudatos megélése, gyakorlása segítségével. Célom tehát nem a tragédiába jutott személyek fölötti ítélkezés, hanem a tragédiákhoz vezető lelki-szellemi okoknak és érzelmi folyamatoknak a megkeresése, megnevezése és meghatározása. Emberi létünknek és személyi életünknek a célja ugyanis a teremtés-tágítást szolgáló, szellem-tapasztalati (teljes) megismerés mellett, a minél harmonikusabb kapcsolat fenntartása az abszolútum és a teremtés határhelyzetében levő anyagi világ legdurvább megjelenési formái között. Ezt a kapcsolatot a Teremtő és a Teremtés végletes formavilága között a Fényhez kapcsolódó megismerési képességünkkel, valamint a Szeretethez kapcsolódó bölcsességünkkel: az egység-tudat teljes átélésével (a szeretettel) kellene megvalósítanunk. Betegségeink, tragikus baleseteink, személyi boldogtalanságunk annak a következménye, hogy egyéni életnyerési ambícióinkban – istentelen voluntarizmusunkban- a megismerési képességünket (tudásunkat, tudományunkat) az egységtudat lerombolására és az egység – élményt (szeretetet) biztosító ősforrástól való elszakadásra használjuk civilizált zavarodottságunk következtében.
Ezért tartom szükségesnek a rák után megvizsgálni korunk legfőbb szexuális rákfenéjének az AIDS-nek a kauzális és okait. E vizsgálat következtében remélem, hogy az olvasóim rá fognak jönni arra, hogy nem a kórokozókat legyőzni hivatott ellenszérumokat – kereső tudománnyal, nem a föld ökoszisztémáját is fenyegető rákdaganattá fejlődött gyógyszer-iparral, vagyis nem a természeti elemek behatolásával szembeni védekező és a természeti folyamatokat támadó eljárásokkal kell megoldani az emberi nemnek elsősorban a szellemében (szemléletében és mentalitásában) és csak másod -és harmadsorban a testében lakozó problémáit.
Mivel az AIDS vírus különböző fajtái által okozott halálos kimenetelű és fertőzés útján terjedő betegségről van szó, előre kell bocsátanom, hogy ugyanazokban a kaméleon- mentalitásból eredő szellemi zavarokban kell keresnünk az egyesek által szexuális – ráknak nevezett betegség kauzális okát mint a Rák esetében. Annyi különbséggel, hogy ebben az esetben a rák betegség kauzális okánál egy mélyebb, spirituális öntudat-zavarból keletkező, a szó szoros értelmében vett Isten-félrevezetési okot fogunk találni és meghatározni. Ez abból is következik, hogy miközben a „klasszikus-rák” esetén csak a biológiai sejtrendszer szintjén maradó hamis információ-áramoltatás történik, addig az AIDS esetében a nemi jelleggel járó meghatározottsághoz és a személyi eredethez, tehát a metafizikai teremtési – kiegyenlítődési aktusokhoz közelebb álló biológiai mezőben, egészen a gén rendszerek mélységével analogikus szellemi szinteken történik a személyi öntudat és az egyetemes (isteni) léttudat áltatása és félrevezetése. Amennyiben a teremtés a nemi osztottsággal , a Jin – Jang: Szeretet – Fény felosztáshoz és a két ősprincipium egymásba hatolásával történő, új minőségű egységgel és kiegyenlítődési állapot megvalósulásával járó, primer spirituális aktus, aminek csak következménye minden fizikai-biológiai egyesülési és kiegyenlítődési szexuális aktus, teljesen logikus, hogy az AIDS vírus annak a spirituális és biológiai tévedésnek a véget-vetési, leállítási – megakadályozási eszköze és következménye, amely az azonos nemű lények egymás közt folytatott szexuális kapcsolatának: biológiai és szellemi kiegyenlítődési „tévképzetének” (pl. az állati világban is jelentkező azonos nemű egyedek párkapcsolati zavarodottságnak) szab határt és e szexuális zavarodottságnak az egész faj fennmaradását veszélyeztető katasztrofális elburjánzását hivatott megakadályozni.
Tudományosan kimutatott tény ugyanis, hogy az AIDS vírus különösebb -(katasztrofális – tömeges kirobbanási veszélyek nélkül), úgymond békésen és természetesen lappangó állapotban létezik a különböző állatfajoknál és predominánsan az emberével majdnem azonos intenzitású szexuális késztetéssel rendelkező majmok bizonyos fajainál. Tudósok megfigyelték azt is, hogy különböző „hűséges fajta”, monogám madárfajok (pl. sirályok) is élnek un. steril „homoszexuális” párkapcsolatban. Nos, ami az állatvilágban egy-egy egyedi szinten megrekedő részleges kisiklása és elfajulása lehet a természeti, vagy a csoportszellemi „tévedésnek”, a hasonló jelenség megismétlődése és elburjánzása az emberi individuum szintjén már a racionális következtetésekre képes, tudatos énnek az Abszolút Léttudattal (a személy fölötti éber krisztusi potencialitással: felettes énnel) való közvetlen és őszinte kapcsolat (spirituális információ áramlási lehetőség) teljes összezavarodását feltételezi és fokozza tovább az összes dimenziók (létállapotok) szintjén.
Jól tudom, hogy nem csak homoszexuális kapcsolatok útján történik az AIDS vírus- fertőzés és pl. „ártatlan” kiskorúak is megfertőződhetnek akár „steril” korházi kezelések, egészségi beavatkozások alkalmával is. Nem vagyok orvos sem biológus és nem is akarom az AIDS kérdést annak a következményeiben és tüneti szintjén vizsgálni. A vírusfertőzött csecsemők és kiskorú gyermekek pontosan annyira ártatlanok, mint a náci tisztek vagy más elborult tudatú személyek által meggyilkolt: legéppuskázott, letaposott és krematóriumokba küldött zsidó asszonyok csecsemői. Az olyan, a vallásos – humanista (szentimentális) gondolkozásból eredő absztrakt és fiktív (a valóságban nem létező) fogalmak használatával, mint amilyenek az ártatlanság, a tökéletesség, a béke, vagy a kegyelem, csak leragadunk a magható vallásos fantazmagóriák és az össz-emberiség szintjén végső soron sehova sem vezető orvostudomány ördögi körének a vég nélküli és spirituális szempontból céltalan körforgatásánál. Szó ólt már arról, hogy az öröklött romboló- és a kaméleon családi programok nem csak hogy átadódnak az utódoknak (vagyis arról, hogy ezek a romboló és félrevezető mentális programok már a csecsemők aurájában is ott találhatóak, mint ahogy az én aurámban is ott volt már csecsemő koromban a nagyanyámtól anyámon keresztül örökölt, nagyanyám esetében végbélrák-halálhoz vezető, anyám esetében számtalan aranyér-műtéthez és nálam az aranyér problémák mellett korai végbélhuruthoz vezető, finom gyűlölködési és megbocsátási – kiegyenlítődési képtelenségi program), hanem pontosan e programokon keresztül és ezek által az ártatlan csecsemők és kiskorú gyermekek az édesanyák (eredeti programjaik által irányított) zavaros és agresszív, tudattalan lelkivilágának a befolyása alatt állnak. Az ártatlan csecsemők és a kiskorú gyermekek ily módon finomabban és ezért sokkal sebezhetőbben állnak rezonanciában olyan fizikai és természeti jelenségekkel, amelyek analogikusak az anyák tudattalan szellemi-lelki világában zajló, romboló és hazug szellemi folyamatokkal. Ilyen módon, a hatás – visszahatás törvénye alapján a zavarodottság (pl. szexuális), vagy az agresszivitás természeti következménye hamarább éri az ártatlan csecsemőt, mint az anyát. A mi egy éves kislányunk esetében például hamarább áll elő a székletszorulás jelensége, mint a feleségemnél, amikor az utóbbi huzamosan nem képes valami korábbi sérelmét megbocsátani, vagy amikor huzamosan nem képes egy szellemi problémagócot megérteni, a maga teljességében átvilágítani és tovább engedni. Úgyszintén, ha az igen támadott és a Rákban álló Lilit-el rendelkező feleségemnek a családi életforma kerete között (hűség…?) feloldhatatlannak bizonyuló, tudattalan, vagy tudatos szexuális vágyakozási problémái vannak, a kislány nemi szervének a bőre hamarabb kicsattog mint ahogy a feleségem érzékeny húgyhólyagja és fizikailag „homokos” veséje jelezné, hogy baj van „odafent”. Vagyis, hogy szellemi zárlat és zavar keletkezett a feleségem tudattalan lelki világában az időközben kielégítetlen vágyakozássá alakuló, de észre nem vett, önkéntelen szexuális képzelgések következtében.
Nincs szándékomban művészi parabolákban és irodalmi allegóriákban célozgatva jelezni az ide vonatkozó szokatlanul meredek és veszélyes gondolataimat, nem csak azért, mert most nem irodalmi „művet” írok, hanem azért is mert tudatában vagyok annak, hogy mennyire fontos végre egyenesen és minden kertelés nélkül szembenéznünk a szellemi folyamatok és jelenségek tőrvényeivel: Az ártatlanul meggyilkolt – mostani példánkban épp a második világháború időszakában élő zsidó – gyermekek, de lehetnének azok bármelyik faji gyűlölködésnek áldozatul esett ártatlan gyermekek, akárcsak az AIDS vírussal befertőzött csecsemők, vagy a pedofiliás szexuális kapcsolatra kényszerítettek, nem csak a kegyetlen, agresszív és perverz hajlamú felnőtteknek (férfiaknak…) az áldozatai, hanem a saját édesanyjuk intenzíven átélt, a huzamos veszélyezettség állapotában akkumulált félelmek következtében rejtetten agresszív, szellemi – lelki állapotának is az áldozatai.
Mielőtt a szex-rák és a pedofilia áldozatainak a problémakörére (vagyis ezt a tragikus problémakört működtető anyai tudattalan lelki- és szellemi folyamatoknak az ok és okozati mechanizmusának a leírására) teljesen rátérnék, maradjunk a náci táborokban és e halál táborokon kívül meggyilkolt zsidó gyermekek esetének metafizikai elemzésénél. Semmi sem történik véletlenül és minden szellemi – lelki és fizikai – természeti jelenség az egyetemes tőrvények alapján megy végbe a maga ok – okozati összefüggésrendszerében. Ha nem elégszünk meg az ártatlan zsidó gyermekek abszurd legyilkolása fölötti megdöbbenésünk, sajnálatunk, dühünk és megrökönyödésünk állapotával és mélyebbre nézünk, meg fogjuk látni, hogy a krematóriumokon belüli és kiüli csecsemő- és gyermekgyilkosságok előtti időszakban a magukat évezredek óta „az Isten egyedűi kiválasztott népének” tudó és ezt az irracionális „felsőbbrendűségi” komplexushoz vezető csoportszellem-képzetet intenzíven átélő zsidók egy része (ne felejtsük el, hogy pontosan a karma tőrvénye következtében, nem minden zsidót gyilkoltak le Németországban a fasiszták és a Szovietunióban a kommunisták) pontosan egy másik, „még kiválasztottabb nép” és egy népfaj (germán és szláv) agresszív és gyűlölködő küldetéstudatával került egy „hullámhosszra” a rezonancia tőrvénye alapján. Ezért a zsidó nők is (a meggyilkolt gyermekek anyái), önkéntelenül, vagy tudatosan, rejtetten, vagy nyíltan, személy szerint, vagy csak általánosan, de pontosan olyan intenzíven gyűlölték, ha csak „ártatlan” félelmükben is, a fasiszta németeket és a nacionalista oroszokat, akárcsak ez utóbbiak a zsidó anyákat és a zsidó nőket a Németországban és az Orosz országban élő zsidó tömegekkel egyetemben. Tetszik – nem tetszik, ha szőrnyű, ha nem, de tudomásul kell vennünk, hogy az egész létezés minden mentális vonatkozásában működnek és hatásukat methetetlenül gyakorolják az egyetemes tőrvények. Így a teremtés (képzelet), a rezonancia és a polaritás tőrvénye is. Nem létezik isteni kivételezettség, vagyis nem létezik égi protekció, sem „kiváló” személyek sem „kiválasztott” nemzetek számára és nincs isteni meghatódás (kegyelem), mint ahogy nincs ok nélküli, vagy véletlen sors-üldözöttség sem. De léteznek és hatnak az emberi teremtésben az örökletes programok mind a képzelet törvényének, mind a kiegyenlítődés tőrvényének következtében. A fizikai-biológiai életben a végső (ultolsó) határhelyzethez: végső lehetőségéhez eljutott teremtés, humanista szempontok szerint vizsgálva – ítélve, könyörtelen. Nem a szerencse, vagy az isteni kegyelem hagy el bennünket, határhelyzetben került, fájdalmas és tragikus létállapotunkban, hanem visszafordíthatatlan, fizikailag és pszichikailag „elviselhetetlen” vég- helyzetekbe sodródik a fizikai személyünk az anyai ősöknél elindult romboló szellemi „örökségeink” következtében, amennyiben nem vagyunk képesek a szellemi – lelki átalakulásra. Akkor amikor nem tudjuk kiegyenlíteni önmagunkon: saját lelki – szellemi állapotunkon belül a mi személyünkbe (én-tudatunkba) „csomagolt” zavaros ős- sóvárgást és a romboló ellentétes szellemi erőket.
Amennyiben megértettük és magunkévá tettük a fentieket, vagyis ha megtanultuk helyesen értékelni és értelmezni az ártatlanság fogalmát és megszabadítottuk gondolkozásunkat az ártatlanság idealista és irreális (tév-)képzetétől, kezdjük el az AIDS szellemi okának vizsgálatát onnan, ahonnan a „fizikai betegség” elburjánzása és tömegjelenséggé válása elindult: a szexuális határtalanság és határolatlanság, vagyis a szexuális zavarodottság (homoszexualitás, biszexualitás) majdnem tömeges jelenséggé válásától. Onnan, ahol egyes már – már a tömegek szintjét is érintő csoportok nem csak, hogy természetes nemi (és szellemi! ) állapotként kezdték a homoszexualitást tárgyalni és tőrvényesíteni, hanem „művészetet és filozófiát”, sőt: vallást és ideológiát is „alkottak” belőle. Metafizikailag a dolog egyértelmű: Jin nem egyenlítődhet ki Jinnel, hanem csakis Janggal. Szeretet nem termékenyíthet meg szeretetet és nem egyenlítődhet ki szeretettel, hanem csak Fénnyel. Csakis Fénnyel! Spirituális szinten a Jin nem termékenyítheti meg a Jint és Jang sem termékenyítheti meg a Jangot, mint ahogy természeti – biológiai szinten sem. A Gyűlölet nem a Szeretet kiegyenlítődő szellemi ellentéte: nem az Isteni egységet helyreállítani képes komplementer ősprincipiuma a Szeretetnek, hanem annak a szétbomlott, darabokra szaggatott, szilánkokra porladt és zavarosan összevegyült, az egység megvalósulását megakadályozó (szennyes) állapota: maga a zuhanás őrülten kavargó és rothadó – bomlasztó őrvénye. Szeretetből és gyűlöletből nem lehet egység, mint ahogy a Fényből és a Sötétségből sem, hiszen a sötétség a fény poláris ellentéte és nem annak a spirituális kiegészítője. A Fény hiánya, vagyis a szellem teljes hiánya a sötétség. A sötétség és a gyűlölet pontosan a fény-hiány, vagyis a szellem-zavar: az egység (a másik nemmel való egységbekerülés és kiegyenlítődés ) elutasításának, vagy „finom” elkerülésének a következménye.
Nem célja a jelen írásomnak, azt vizsgálni, hogy mennyiben tehet vagy nem tehet, mennyiben hibás, vagy nem hibás, vagyis hogy mennyiben felelős a homoszexualitás, vagy a pedofilia szellemi, lelki és fizikai állapotába került személy a saját természetellenes természetéért. Tény, hogy az ellentétes nemű felnőtt (kiforrott személyi tudattal rendelkező) személyekkel való barátkozás és hosszas együttélés a maga ellentétes összetettségében mindig nehezebb, problémásabb és ezért különös erőfeszítéseket igényel. Az ellentétes nemű személyek közötti kapcsolat fenntartása mindig különösebb odafigyelést, a gyökeresen különböző természeteken, az ebből eredő különböző igényeken és elvárásokon állandóan megtörő másság összeegyeztetését feltételezi állandóan. A másnemű élettársi kapcsolat állandóan feltételezi a partnerrel szembeni felelősséget: a sokkal nehezebben megvalósítható nyíltságot és sokszor mindkét fél számára kényelmetlen hibabelátást igénylő őszinteséget. Ilyen szempontból a homoszexuális kapcsolat sokkal kényelmesebb, mert a természeti (nemi) másság megértésére irányuló erőfeszítést nem kell felvállalni a kapcsolatban. Ennek ellenére pontosan ebben a nemek közti spirituális kiegyenlítődés érdekében tett erőfeszítés-ellenes (langyos: nem „meleg”!) állapotban a homoszexuális és a pedofil személynek a különböző nyakatekert tudományos (pszichológiai) elméletek és önigazolások segítségével a tudattalan mélyére süllyesztett permanens bűntudata már csak e szellemi könnyítési vétek-tudat miatt is személyiség-zavart okoz. De ez a legkevesebb. Mivel nem csak a tudományos (modern)-racionális és a misztifikáló vallásos irracionális (babonás) tudatunk vezérel bennünket, hanem a szellemünk legmélyén rejtőző isteni lelkiismeretünk és (egyetemes) felelősségérzetünk is, aminek finom (zavaró) jelzéseit semmiféle vallásos kábulat és semmiféle tudományos módszer nem tud teljes mértékben és örökre elnyomni, a homoszexuális személy, a homoszexualitás „természetes másságát” igazoló legszilárdabb elméletek védelmében is ab ovo bűntudatot érez a lelke és szelleme legmélyén. És ez még akkor is így van, ha „mérhetetlen szelídségről és szeretetről tanúskodó, elbűvölő és csodálatos” (szentimentális) „művészi alkotásokkal” próbálja ezt kompenzálni. Vagyis elaltatni saját éberségének és a közösségének a figyelmét ( pl. Elton John, Fredy Mercury). A rejtett és elfojtott bűntudat, pontosan az egyetemes szellemtörvények alapján minden esetben és természetesen rejtett (tehát veszélyesebb) agresszivitást eredményez.
A rejtett és összezavart, vagyis a nem beismert és feloldani – jóvátenni, kiegyenlíteni vágyott bűntudattal és agresszivitással élő ember, akarva – akaratlanul (és rosszabb, ha saját magával szemben is vallásos hipokritizmussal, mint az én nagyanyám) támadja azt a személyt, vagy azokat a személyeket, akikről tudja, vagy azt képzeli, hogy nyíltan, vagy a háta mögött lenézik, elutasítják, megvetik őt. A homoszexuális személy esetében ez az ellenség, akit akarva – akaratlanul gyűlöl, vagyis támad tudata legfinomabb szintjén, az a „túloldalon álló”, nem homoszexuális emberiség többsége. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy finoman palástolt és hősiesen viselt másságának keserű és kétségbeesett pillanataiban a „többieket” képező emberiség mellett, saját sorsát, sőt: ha homoszexuálisan is vallásos (és miért ne lenne?), magát a kívülálló és mindent ilyen zavarosan intéző Úristent, végső soron tehát a saját ősforrását is jelentő abszolútumot támadja (átkozza).
Gondolom, hogy a fentiekből és mindabból, amit a korábbiakban leírtam érthető, hogy
az AIDS miért hódít elsősorban a homoszexuálisok körében és miért tekintem a szex-rákot a személyiségtudat spirituális rétegeiben megélt, anyai-családi zavartság romboló és kaméleon – programok természetes következményének. Röviden: az AIDS elsősorban az abszolútum: a személyi lelkiismeret irányába áramoltatott, állandó hamis információ-táplálásnak és az egyéni sors-képzetnek a támadásán kerszesztűl az abszolútum irányába forduló gondolati-érzelmi támadásoknak a (a hatás és visszahatás tőrvénye alapján létrejövő) következménye.
Azon túl, hogy miközben az egyik betegség drámája a sejtek szintjén, a másiké mélyebben: az egyéni eredet meghatározottságaihoz közelebb álló gének szintjén történik, mind szellemi mind spirituális szempontból, még létezik egy lényeges különbség a rák és az AIDS betegség között. Ez az, hogy miközben a rák-burjánzást a személy szervezete: a belső működési dereglációja hozza létre, addig a hamis információkat tartalmazó AIDS-vírus elsősorban személyek közötti fizikai kontaktus révén történő fertőződés, vagyis hamis információ átadás – átvevés és (az anyai programok átadásával együtt természetesen:) öröklődés útján terjed. A rákot kiváltó normophan magatartásnak ugyanis nem létezik a köztudatot különösebben érintő, azt felkavaró és állásfoglalásra provokáló ideológiája, miközben a homoszexualitás vallásos és tudományos alapú ideologizálása és ezen ideológiának az érvényben levő morális – vallásos nézetekkel történő konfrontációja évtizedekkel az AIDS tömeges betegségként való megjelenése előtt elindult. Persze, nem véletlenül, az AIDS esetében egy másik, tömeges fertőződési lehetőség is fellépik: a kábítószer-injekció útján történő fertőződés. A huzamosan és többnyire kábult tudat-állapotban levő személy egyértelműen hamis szellemi információt áramoltat minden irányban, aminek következménye végül az „adóállomás” megszűntetése: a személy halála. A fertőzés és a fertőződés szellemi értelméről és metafizikai okáról a magyar nyelv is világosan beszél: nem csak olyankor mondjuk, hogy megfertőztek valakit, ha szexuális aktus során, vagy egy sterilizálatlan fecskendő „segítségével” jutott hozzá a fertőző kórokozóhoz, hanem akkor is azt mondjuk, hogy egy gyenge akarattal, vagy zavaros tudattal rendelkező fiatalt megfertőztek, ha az egy vallásos szektába, vagy valamilyen szélsőséges eszméket valló pártba, tömegmozgalomba hirtelenül beáll. Nem véletlenül illeti a nyelv ugyanazzal a fogalommal a két különböző eseményt. Nyelvünk őrzi még a metafizikai gondolkozás kifejezési formáit. Metafizikai közhely, hogy csak annak a személynek fertőződik be a fizikai teste, aki személyi tudatában már fertőzött. A fertőzhető ember szellemileg sem „egész-séges” gondolkozással rendelkező személy, mivel a fertőző és fertőzhető emberek nem egészséges világképpel élő személyek. Ők valamiért nem látják, vagy nem akarják látni az egész létezést a maga ellentétes, de egységes összetettségében, hanem csak a részeket és a töredékeket. Ezt a szélsőségesen sarkított rész -látást nevezzük tudati, ideológiai (morális életszemléleti) imagináció-fertőződés jelenéségének.
Az egészet – látó ember nem beteg és ha az egész-séges létszemléletét, valamint személyi tudata integritását megtartja, akkor vagy nem találkozik veszélyes kórokozókkal, vagy a kórokozók nem állapodhatnak meg és nem szaporodhatnak el az ő szervezetében. Mert a „kór”, vagyis a betegség nem ellenség és személyi vagy csoportos kiválasztódással azokban a szervezetekben üti fel a fejét, amelyeknek gazdái zavaros és agresszív mentalitásukon keresztül, generációkra visszamenőleg veszélyeztetik az egész egységes létezés egyensúlyát.
A betegség, vagyis a kór nem ellenség tehát, hanem a mágia (teremtés: imagináció) tőrvényének a (spirituális) szabályozó mechanizmusa. A betegség az egységes egész létnek az immunitás-rendszere, egy olyan támadó-védekező spirituális mechanizmus, amely a határhelyzetben került teremtési folyamatokban azt biztosítja, hogy az imagináció képességével (mágikus erővel) rendelkező teremtett formák individuumai és csoportjai ne legyenek képesek olyan deviáns és romboló szellemi programokat létrehozni, amely az egész létezést (teremtett és teremtődő életet) veszélyeztetné. Mivel határhelyzetekben működő folyamatoknál lép fel mint spirituális szabályozó rendszer, a Szaturnusz által megtestesített ősprincipiumhoz, emberi szinten tehát az egyetemes (-és nem a spekuláló-aggodalmaskodó) felelősségtudathoz kapcsolódik. Anélkül, hogy az ítélkező fanatizmus örvényeibe sodródnék (Annak a tudatában tehát, hogy a szubjektív szempontok bármennyire eltérnének az egyetemes tőrvények kérlelhetetlen természetétől, valahol mégiscsak jogos az a törekvés, amely minden gyógyítási lehetőséget bedobna a betegségek ellen, és azzal együtt is, hogy tudom: a lét-romboló és teremtés-zavaró egyéni spirituális állapotokat leképező betegségi folyamatok csak mesterségesen állíthatóak meg és nem fordíthatóak vissza, valamint annak a tudatában is, hogy mennyire szeretném például én is a gyermekkori szexuális imaginácíó-fertőződésem következtében már serdülő korom időszakában tönkrement veséimet és húgyhólyagomat az alvási nehézségeket is okozó hiperérzékenységből kigyógyítani, hogy az eleresztési képtelenség következtében idültté vált végbélhuruttól való megszabadulási vágyamról ne is beszéljek !) merem állítani, hogy az orvostudomány ugyanannyi rosszat tesz, mint amennyi jót mindaddig, amíg a pontos diagnosztizálás, valamint a betegségek szellemi okainak a felderítése és tudatosítása helyett, a gyógyításra és a terápiára fekteti a hangsúlyt. Pontosabban: mindaddig, amíg az orvosok a gyógyítás terén a sikerek elérésével („ a halállal és a szenvedéssel szembeni versengéssel”) vannak elfoglalva, tulajdonképpen az egyetemes (globális) egészséges létezés szelleme ellen munkálkodnak (“küzdenek”) az egész egészségvédő propagandájukkal, technikai tudományos apparátusukkal és intézményeikkel.
Gondolom a fertőzés és az egészség kérdését (tudván azt is, hogy e témából külön egy, a jelen tanulmánnyal vetekedő méretű metafizikai – asztrológiai tanulmányt lehet készíteni )
az AIDS fertőzés és a homoszexuális deviancia szellemi okainak megértése szempontjából szükséges mértékben felvillantottam, nem szükséges már a betegségeket okozó táplálékok fogyasztását és más, betegségokozó fizikai körülményeket (például „rák keltő anyagok” fogyasztása, belélegzése, atomerőművek meghibásodása és felrobbanása következtében létrejövő veszélyes sugárzásba kerülés, stb.) szellemi szempontból, vagyis az egyetemes törvények összhatása szempontjából megvizsgálni. Az emberi individuum egy az egyben megtestesíti, gyakorolja, de ugyanakkor el is szenvedi ezeknek a „világkormányzó” ős szellemi erőknek a megnyilatkozását. Mivel a destruktív és kaméleon programokról szóló tanulmányt háromszor hét oldalasra terveztem, a még rendelkezésre álló sorokban vizsgáljuk meg az AIDS asztrológiai vonatkozásait.
Mint az egyetemes egységtudathoz, az egységhez való tudatos kapcsolódási képességhez és a spirituális éberséghez a legközelebb álló, elsősorban mentális és ideális (imaginatív) dimenziók szintjén érvényesülő hamis információ áramoltatási folyamatoknak (aktusoknak) a fizikai leképeződése, az AIDS elsősorban a Halkhoz kapcsolódik, de mint a Szeretet és a Fény áthatolásának, megtermékyenülésének és végső kiegyenlítődésének az elferdült, steril és örvény-állapotába került személyi és csoportos alaphelyzet, a Skorpió által megtestesített spirituális erőtérhez kapcsolódik. A Skorpió viszont, mint a megfordulási határhelyzetbe került spirituális állapotok leképeződése annyira el van látva önromboló (öngyilkossági) programokkal (halálos mérgekkel) és uralkodó bolygója: a Plútó révén egyetemes igazság-felismerési képességgel, hogy a szélsőséges létállapotba kerülő, Skorpió – személy, akarva vagy akaratlanul (tudatosan, vagy öntudatlanul) hamarabb átküldi magát a túlvilágra mintsem, hogy az AIDS- vírust terjeszthesse akár fizikai-biológiai, akár spirituális szinten. Az egyetemes egység-tudat és az éberség helyett a szentimentalizmus ál-egységét választó Diszharmónikus Halak-ember viszont tovább sodródik az árral és ontológiai zavarodottságát résztudományos elméletekkel indokolva tévelygését, folytatja az AIDS spirituális terjesztését. A Halak által megtestesített spirituális erőtér problémaköre a Teljes Szeretet megvalósítási állapotát képviseli. Az abszolút lét-pontjától vallásosan különválasztott (külső Isten-képzet) és tudományos világlátásával elszakított ember, csak pszeudo-szeretetben él, rész-szeretet, szeretet-darabkákat képes átélni személyében. A különböző rész-egységekhez, lényekhez, csoportokhoz és tárygakhoz – helyekhez, vagy képzetekehez való egoista ragaszkodását összetéveszti a szeretettel. Holott, ha jól megnézzük, még az emberszeretet is (ami az egész emberiség minden egyedének a szeret-érzését feltételezi a rablógyilkosokkal és a népírtó diktátorokkal, stb., együtt), vagy az Isten-szeretet is, idealisztikusan különválasztva pl. a kór-okozó baktériumok és az AIDSZ vírus szeretetétől, csak pártos-szeretet.
A szeretetnek az rész- formában történő megélése ugyanolyan létkorrupció, mint bármely hamis információ- áramoltatásra alapozódó szélhámoskodás. Az igazi szeretet-állapot és a szeretet élmény nem tűr meg semmiféle ellenségképzetet. Ez az egyetemes egységállapot-tudat, a szeretet-élmény csak az anyagi létezés korlátai által létrehozott tévképzetnek a feloldásával és elhagyásával jöhet létre. Ahhoz, hogy ezt a határtalansági állapotot átélhessük szellemünkben, bátran fel kell vállalnunk a fizikai állapotunkból adódó határozott állapotunknak megfelelő tudatos határozottságot, mivel a Szeretet – állapot inkább igényli a kábulat elleni harcot mint a korrupt állapotok felvállalását. Együtt érezhetek minden szenvedő emberrel ( az AIDSZ vírussal fertőtött homoszexuálisokkal, vagy a hozzám hasonló szexuális vágyakkal rendelkező emberekkel is), miközben egyáltalán nem kell azokkal egy követ fújva, egyet – értenem.

Kategória: Kozma Szilárd, Lelkes Villő | Címke: , , , , , , , , | Hozzászólás

Kozma Szilárd: Asztrológia Boldogságra ítélve I-II. videó-előadások

Kozma Szilárd:

Asztrológia Boldogságra ítélve I.

https://www.youtube.com/watch?v=q3oTE57lwY4

Asztrológia Boldogságra ítélve II.

https://www.youtube.com/watch?v=YsmT7McWOf8

A boldogsághoz és a egészséghez, vagyis a megváltáshoz vezető úton elindulni, nem, hogy lehetséges, de végső soron valahol kötelező is. És éppen, hogy azok nem érik el, akik egoista módon és öncélúan és áldozathozás nélkül, tehát önkényesen – Isten: szeretet és világosság nélkül – az anyagi élvezetek halmozása és hajszolása által, de semmiképpen nem a karmájuk feloldása és pozitív képességekké változtatása által akarnak boldogok lenni. Annak és azoknak viszont, aki – akik megsejti(k) az igazságot, ami szerint az Abszolút Boldogságból ered minden a létben, tehát mi magunk is – Az Isteni magunk – és oda is kellene az egyéni karma pozitív képességekké és tulajdonságokká visszaváltoztatása által, visszajutni, az asztrológia matematikai pontosságú eligazítást tud adni arról, hogy miképpen végezhetik el a boldogságba való visszavezető alkímiai sors-műveleteket. Jézus tanításai is erről az egyáltalán nem pragmatikus és ezért bolondságnak látszó boldogulási lehetőségről szólnak, és aminek az egyéni – egyedi jellegét a személyi horoszkópokban a Sárkányfej jelöli be, vagyis a Boldogság-pont, más szóval: a megváltás-pont.

kozmaszilard.hu

asztrologosz.hu

Kategória: asztrológia, Kozma Szilárd | Címke: , , , , , , | Hozzászólás

Éva, Éva, te hazudni jársz ide

Joó Violetta megosztotta Kozma Szilárd bejegyzését.

január 12., 16:24 ·

Kozma Szilárd

Én sem vagyok Charlie!

Kedves Éva!

Nem mondhatom, hogy közös jó-barátunktól – merthogy az egy évvel korábban ellenünk indított és azt kilenc hónapon át folytatott kicsinálásunkat célzó terrortámadásod miatt, mi ilyennel egyelőre nem rendelkezhetünk – de valakitől, aki mindkettőnk internetes tevékenységét figyeli, megkaptam az „Én nem vagyok Charlie” című., szerintem, a gereleévai irodalomban eszmei korszakváltónak, hogy ne mondjam: morális (spirituális!) paradigma- és programváltásnak számító és általam is, csakis helyeselhető és feltétlenül és kiemelten dicsérendő eszmefuttatásodat. Megvallom, három, vagy négy napja már, hogy én is egy azonos, de legalább is, nagyon hasonló címmel készülök egy újabb video-t készíteni és majdhogynem szóról szóra, ugyanezzel az „áldozathibáztatónak” nem nevezhető, de e felelősségteljes öncenzúra fontosságára a figyelmet felhívni szándékozó mondanivalóval. De, mivel azt követően, hogy szeptember 15-én, valamelyik internetes bűntársad társad letörülte (! ) a szenny-blogjaidat, újból folyamatosan kapom a horoszkóp-rendeléseket, akárcsak azelőtt, hogy a tavalyelőtt decemberben meghirdetett fatvá-dat beteljesítetted volna azzal, hogy a személyeinket és gyermekeinket a végsőkig sértő és bántó sátáni gúny-balogjaidat elkészítetted volna, a bővelkedő asztrológusi munkám miatt, még nem kerülhetett erre sor. Persze, ennek semmi köze ahhoz, hogy miért éreztem fontosnak azt, hogy a tudomásodra hozzam: egyrészt, rendkívül örvendek annak, hogy ez, az írástudói felelősség mellett voksoló „erkölcsi kiáltványod” megszületett, másrészt, ha nem haragszol meg, figyelmeztetni szeretnélek, hogy ehhez a dicséretesen felelősségteljes alapállásodhoz, amit ebben kifejtettél, ettől kezdve, majdhogynem szóról szóra köteles vagy következetes lenni, és semmiképpen nem engedheted meg magadnak többé azt, hogy azokat, akik olyasmiről írnak, ami szerinted nem fér össze a te világnézeteddel, visszakézből „fehérköpenyesek” figyelmébe ajánlgasd, majd a gyermeke nevén gúnyolódj fölényesen. Sőt, hogy még ennél is tovább menny, és a családtagjaikról a leg felelőtlenebb módon el kezdj hazudozni, hogy is írod: „… unalomból, irigységből, oda sem figyelve…”?

Ha nem haragszol meg tehát, az olyan embernek a talán érthető akadékoskodása miatt, aki kilenc hónapon át volt a gyermekeivel együtt a te, remélhetőleg, hogy ettől kezdve, már csak a múlt időben emlegethető, tehát a „volt-terrorista ambícióidnak” (Rágalmazásaidnak, elképesztő hazudozásaidnak és manipulációidnak) a kiszolgáltatott áldozata, kiemelném a Je ne suis pas Cahrlie c. erkölcs pálfordulásod dokumentumából az általam legjelentősebbnek ítélt, és feltétel nélkül díjazott részeit:

Nem vagyunk jók. Leszarjuk és bántjuk a többieket, unalomból, irigységből, oda sem figyelve, és imádjuk azokat az alkalmakat, amikor jónak érezhetjük magunkat.

Utáltam magam, hogy az első gondolatom az volt a hír hallatán, hogy -….- nem kellene gúnyolódni, érzékenységet sérteni, nem ezt jelenti a szólásszabadság.

De miért nem lehet az erőszakmentes másságot békén hagyni, tolerálni…?

Nem tudom, mi volna a helyes, jogos: a béke és elfogadás, öncenzúra (ami azért lényegileg más, mint a cenzúra), avagy a szabadság és az európainak nevezett értékek deklarálása.

Szégyellem magam. Mert én írtam, hogy a nyilvános térben nem tartozunk embertársainknak mással, mint a jogszerűséggel (de azzal igen). És most azt is hozzáteszem, hogy amit a törvény nem tilt, az a másik oldalról nézve valakinek a joga, és nem várható el, hogy ne tegye.

Liberalizmus a másság tisztelete és liberalizmus a minden kigúnyolása. Lehet-e csak az erőszakot bírálni? Mi a különbség Mohamed próféta blaszfemikus ábrázolása és mondjuk a zsidó szenvedéstörténet kigúnyolása között?

Nekem örökké fehér, jóléti bűntudatom van, így készséggel érzem bűnösnek és önigazolónak mindig a fehér embert.

Biciklizem, vagy mosogatok, és közben gondolkodom. Fel tudom-e mindezt oldani magamban?

Mert ha az elvet egyes esetekben korlátozni lehet, ha az érték nem abszolút, akkor onnantól hivatkozhat mindenki a maga bajára, bekiabál és szabotál, és akkor bármit meg lehet tenni.
Aztán pofán csap minket ez-az.

Már nem hiszek úgy a szólásszabadságban, mint két éve.

Hát istenem, bírni kell, ezt jelenti a nyilvánosság, az internet. Ne olvasd, ha nem tetszik. Amíg csak betű, addig nem tud baj lenni? Akkor mi az, hogy gyűlöletbeszéd? És miért ott a legnagyobb az erőszak, ahol a szabadság is a legnagyobb? Nem a béke és a szolidaritás és nem is a művelt emberfő lett a szabadság és a technológiai fejlődés másik arca, hanem az elidegenedés, műveletlenség, felfuvalkodottság, bántás, pótcselekvés, tévhitek és megtévesztés.
Nem arról van szó, hogy egy cikk vagy ábrázolás rosszul esik annak, akit — vagy akinek az identitását, közösségét — bírálja. Legyen erős, viselje el, védje meg magát, válaszoljon. De a szó nem mindig marad csak szó. A szó veszélyes fegyver: gyűlöletkeltés, közösség elleni uszítás, holokauszttagadás, a mobbing, sérülékeny lények öngyilkosságba hajszolása, mások jogainak lábbal tiprása. Nem csak a fizikai erőszak az erőszak.

A Mein Kampf is betű. Leszivárog, szétterjed, mérgez. Én aztán nem akarom ezt eldönteni, mit lehessen, mit ne, és azt sem tudom, ki lehet cenzor, ki döntse el, mit lehet, mit nem — gondolom, tekintélyes liberális és jogelméleti szakirodalma van ennek –, de azért a gyerekeinket rá kell nevelnünk arra, hogy passzióból ne bántsák a társaikat, ne kapcsoljon be ennyiszer a gyűlölet szociálpszichológiája, a másságtól való idegenkedés, és hogy nem minden pofázás és humor akkora érték ám.

Mások kikészítésében, bántásában nem lehet gyönyörködni, mert ettől porrá omlik az eredeti érték. A tisztelet nem az, hogy nem szabad semmit mondani, hanem az, hogy nem rosszhiszeműen, más rovására él ki-ki a maga jogával.

Nem, nem viccelődünk akármivel. Nem, nem bírálható minden. Hogy az emberek egyenlőek, az emberi méltóság maga, az például nem. Nem, a szólásszabadság nem korlátlan és nem áll mindenek felett.

Döntsön a minőség, döntsön a bölcs és szeretetteli és ne az opportunista szerkesztő, döntsön az olvasó, akinek meg legyen jó érzése, ízlése, embersége, és utasítsa el, büntesse meg azt az orgánumot, amelyiknek nincs.

A terroristáknak ürügy kell, és félelemkeltés a céljuk, és kibékíthetetlen értékrendek és érdekek konfliktusáról van itt szó. De ne érezzük magunkat ennyire jó embereknek, amíg szerintünk nekünk, a szabadság gőgös, domináns kiötlőinek nem kell másokat tisztelnünk.

Tetszik ·Megosztom

 • Joó Violetta Én sem vagyok Charlie, és Éva bejegyzésének lényegi mondanivalójával többnyire egyet is értek, dehogy ő is egyetért vele, azt csak remélni tudom.”Mások kikészítésében, bántásában nem lehet gyönyörködni, mert ettől porrá
  omlik az eredeti érték.” – őszintén remélem, hogy lassan eljön az az
  idő, amikor ezt komolyan is gondolja és tartja is ehhez a lényeges
  felismeréshez magát. Remélem, hogy nem lesz
  többé Charlie – nem gúnyolódik, nem írkál légből kapott rágalmakat – se
  „… unalomból, irigységből, oda sem figyelve…”, se kávépénzért, se
  feminista jóléti támogatásokért, se azért: “hogy történjen már valami” (
  – földrengés, lábtörés, járjon másfelé a nemtudom melyik busz – ahogy
  írta az egyik bejegyzésében) és nem lesz többé terrorista sem, aki azt
  hiszi, hogy joga van mást anyagilag tönkretenni csak, mert különböző
  nézeteket vall, mint ő.
  Kívánom neki, hogy a legőszintébbet játszó csaló, valósághamisító bloggerből egyszer legyen végre a szavaiéért maximális felelősséget vállaló író.

  Írt ő már két évvel ezelőtt is arról, hogy csúnya dolog mások hibáin
  röhögni, gúnyolódni, sőt, hogy nem csak etikátlan, de ő nem is érti,
  hogy miért jó, hogy mitől érdekes az, mert annyira primitív dolog… de a
  tavalyi évet még is a mi kikészítésünkkel töltötte napi 24 órában, meg
  azzal, hogy ehhez még alapot is kreáljon, embereket toborozzon, sőt, úgy gondolta, hogy a hatóságokat is fel lehet használni eme nemes,
  bűntudatos, jóléti, fehér. szórakozásához.
  De a Himalájai magaslatokba tört hiteltelensége mellett – ami miatt a
  feministák szeretik őt olvasni – még ráadásul ez az ő
  mondatrész-kihagyós, erőltetett stílusa is egyre inkább az érthetőség
  rovására megy, és egyre inkább úgy néz ki, hogy nem tudja magát
  kifejezni. Tehát minden szempontból fárasztó olvasni. Remélem, hogy ez neki ugyanonnan fakad, mint az én mondatvezetési fonalvesztéseim, vagyis abból, hogy hazudni, szép üres szólamokat mondani, írni ugyan lehet folyékonyan, gördülékenyen, elegánsan (!) ,
  de a szellemi valósághoz hűen írni és beszélni nagyon komoly munka,
  amihez nem fogalmazási képesség kell első sorban, mert az még kevés, hanem magas szintű szellemi tudás és az Árnyék-én elhallgattatása.
  Vagyis: az ember nemcsak fogalmazza a szövegét, írás közben, hanem a csak komoly erőfeszítésekkel megismerhető szellemi valósághoz is igyekszik hű lenni.

  Biztató jel, hogy a “megannyi gyöngyszem” című gúnyrovatával kapcsolatosan sikerült belátnia, hogy nem mutatna jól egy ilyen nem vagyok Charlie-féle, (Je ne suis pas Charlie… féle) érett felelősséget és erős moralitást sugalló bejegyzéssel együtt és levette. Remélem, belső, morális meggyőződésből és nem csak a meglovagolandó (kávépénzt hozó) erkölcsösködés okán, taktikából.

január 12., 17:58 ·

Kedves Violetta, mindent, ami a “megannyi gyöngyszem” rovatban szerepelt, ti írtatok. Mi ebben a támadás? A saját szavaitok. Azért vettem le, mert nem vagytok érdekesek.

4 órája · Tetszik

 • Joó Violetta Hogy „Mi ebben a támadás?” – Kedves Éva, te kinek játszod még meg magad? Több olvasód, köztük a nálad jóval értelmesebb Bartók Eszter is rögtön megírta, hogy abszolút nem ért egyet a szégyenfal működtetéssel. Csak te meg Lelkes Villő – a két elvetemült, ti élveztétek. Hát, ezért tűnt el a blogod menüjéből, ezért kellett kivegyed azt az oldalt a csakazolvassa menüjéből. (De azért valld be, hogy a Charlie-s prédikációd mellett rém nevetséges is lett volna. És ezt azért mégsem kockáztathattad meg. A 14 olvasódból legalább a fele csak van olyan intelligens, hogy szagot fogtak volna hitelességedet és a nívódat illetően…) És hogy te meg Villő még mindig nagyon élvezitek, csak ez lehet a magyarázat arra is, hogy egyáltalán nincs az levéve, mert a keresőkben megvan és elérhető… Csak a menüből szedted ki. Mert bizony rajtad és Villőn kívül senki nem találta se viccesnek, se jó ötletnek, hogy mások normális szövegeiből szégyenfalat gyártsál… Akkor lenne vicces, ha még mindig vállalnád az olvasóid előtt, hogy még mindig tönkre akarsz minket tenni, még mindig a bosszú és a megalázási vágy éltet téged. Élesben hagyva tartogatod a menüből kivett oldalt, nem törlöd le, ott van a keresőkben, és nem töröltétek le a szerte a neten a Szilárd nevére létrehozott profilokat, szennyblogokat. Azon se csodálkoznék, ha direkt azért aktiváltad volna a szégyenfalat, hogy ide gyere és perverz élvezettel azt hazudhasd, hogy levetted, mert „nem is érdekes”. Ennyi örömöd van az életben, a hazudozás. Máskülönben ugyan miért jutott eszedbe ideírni közel EGY HÓNAPPAL a hozzászólásom után?
  Azért, mert te még mindig a mi tönkretételünk vágyával élsz, azzal kelsz, azzal fekszel, csak „sajnos” nem volt olyan sikered vele, hogy még vállalhatnád ezt nyilvánosan is.
  Példát vehetnél Kovács Csilláról, benne legalább van annyi szociális képesség és törvénytisztelet, hogy letörölte azt a három szennyblogot, amihez hozzáférése volt. Vele az ügyészségnek sem lesz annyi dolga.

2 órája · Tetszik

Nincs Bartók Eszter nevű olvasóm.

2 órája · Tetszik

Hogy lehet mások normális szövegeiből szégyengfalat gyártani? Ha nem írsz egresszív hülyeségeket, nem válsz nevetségessé. Nem bonyolult. Én a saját tetteimért vállalok felelősséget, a saját szavaimért, ti is tegyétek ezt, és Csilla, Villő is ezt teszi. Én nem buzdítottam soha senkit semmire.

2 órája · Tetszik

Csak most olvastalak, Violetta, mert kihallgatásra készülök. Nem foglalkozom veletek, unalmasak vagytok.

2 órája · Tetszik

 • Joó Violetta Eszter – február 19, 2014 00:51 szerint:
  “Szégyenfal? Még mindig k. sokat ítélkezem, ha idegen bolygóra tévedek, de
  ez a menüpont számomra azért már túlzás. Oké, a trollok trollok, de mi a helyzet a hétköznapi emberekkel, akik élnek, ahogy tudnak? Ez a felület számomra azt az üzenetet küldi, hogy ne vállald fel magadat, mert lehet, hogy egy arctalan, névtelen csapat rajtad fog röhögni, csak mert más vagy, mint ők (kontextusból kiragadva pláne minden abszurd). Nekem ehhez nincs gyomrom, mert ez minden tiszteletet és érzékenységet nélkülöz. Tényleg, miben is más ez, mint a szánalmas.hu? Végül is az is “jelenségeket” gyűjt csokorba, kommentár nélkül. Akkor ez most belefér? Nem vagyok szent, éles a nyelvem, nagy a pofám, de inkább igyekszem kerülni az ítélkezést, nem szeretném vicces kis hobbivá emelni ezt az amúgy sem annyira konstruktív szokásomat. Szóval tartózkodom.”Hát, ez a bartók eszter…

  Éva drága, csak te meg Villő, a fő agresszorok szoktatok rögtön agresszívnek bélyegezni nézeteket, ami nektek nem tetszik. Bizonyára valami pavlovi reflex nálatok.

1 órája · Szerkesztve · Tetszik

Nincs Bartók Eszter a blogon, Violetta. Nem tudsz olvasni. Semmi közöm Villő akcióihoz.

1 órája · Tetszik

 • Joó Violetta De azért azt csak el tudtad olvasni, amit idéztem Esztertől, vagy nem?
  Nekem ne magyarázkodj, hogy mihez nincs közöd – majd az ügyészségnek. Neked épp elég lesz a saját akcióidért felelni, hiszen te álltál ki ország világ elég a tönkretételünk tervével. Azóta persze sunyi módon hajtogatod, hogy dehát ugyanmár senkit nem lehet tönkretenni, aki becsületes…. Akkor vajon minek van a btk-ban rágalmazás, becsületsértés, hitelrontás, zaklatás, mint bűntett? Szórakozásból? – Csak “költői” kérdés volt, ne válaszolj, menj a kihallgatásra, ott hazudjál jó nagyokat. Te meg a törvények…Jó szórakozást.

36 perce · Tetszik

Én olvastam, Violetta. Mindenféle vélemény van a blogon, nem szoktam betiltani őket, csak a nyilvánvalóan rosszakaratúakat nem engedem be.

23 perce · Tetszik

 • Joó Violetta Nagyon helyes. És hát, megvan a magad bloggeri sikerpolitikája is, amolyan “felfelé nyal, lefelé tapos” típusú kishal stratégia. A nálad sokkal hitelesebb, alaposabb Barok Eszterrel nem akasztod össze a bajszod, túl feltűnő lenne, de más ugyanazért a véleményért, bizony repül a blogról, 6-7 db egyoldalnyi kéretlen Gerle Évai minősítgetés és sárgaföldig alázás kíséretében. Esetleg még egy-két másik törzskommentelő is levezeti rajta a feszültséget. pl. Najára rá lehetett uszítani Schillinger Zsuzsikát, mert hát Naja bűnpártoló volt, amiért a gyermekeink felé némi szolidaritást mert mutatni. Eszter gúnyolódást ellenző véleménye viszont tabu. Neki lehet, mert ő sikeresebb, még csakazolvassánál is.
  Azt is megértem, hogy Villő inkább vetélytársad volt, az akciói veszélyt jelentettek, izgultál nehogy learassa helyetted a babérokat a mi tönkretételünket illetően. Aztán mivel őt eredetileg tényleg nem azért fizették, hogy az interneten másokat zaklasson, rágalmazzon, ezért el is vesztette az állását. A te szponzorálóidnak viszont nem egyelőre nem kell a látszatokkal foglalkoznia. Ha az ügyészség vádat emel ellened, az sem az ő bajuk, lesz majd más szerencsétlen, aki őszintén toporzékolva tovább károgja a gyerek- és férfigyűlölő, pótcselekvés-reklámozó szólamokat.

Barok. Köszönöm.

 • Joó Violetta Szívesen, máskor is. Nem tudtam, hogy ilyen rossz a memóriád.

1 órája · Szerkesztve · Tetszik

Éva törölte a hozzászólását innen.

Gerle Éva
február 8., 15:32

A többi zavaros, homályos emlékeket használló hazudozás, találgatás. Valamiért mindentudónak képzeled magad, de nem látsz bele emberek fejébe, levelezésébe, számítógépébe, így minden, amit írsz, rágalom. Körülöttem annyi ember van, hogy én sem tudom, ki kicsoda és ki miért csinált mit.

Gerle Éva "csakazolvassa" letörölte a hozzászólásait a párbeszédből

Gerle Éva “csakazolvassa” egyik letörölt hozzászólása a párbeszédből

 • Joó Violetta Nem, Éva, nem. Minden, amit te szoktál írni, az a rágalom. Kivéve az egresszív szöveg, mert olyan nincs. “Köszönöm.” De lehet, hogy még az is rágalom.
  Éva, Éva, hát nem emlékszel mennyi hamis helyzetjelentést és analízist írtál rólunk? Szenilis vagy? Ilyen hangzatosakat: “a gyerekeik már állami gondozásban úgy is” Ja, úgyis. “Violetta, pedig a te értékrendedben fontos a házasság” ??? “Violetta, minden ismerősöd szektásnak tartja Szilárd-ot” “biztos esznek a lányok rendesen, jaj, igazság lesz egyszer!!”Most meg már azt se tudod ki kicsoda a blogodon. Egy zseniális elme leépülését láthatjuk?

  “hogy én sem tudom, ki kicsoda és ki miért csinált mit.” – igen, de Violetta, nincs Bartók Eszter, nem tudom miről beszélsz… lárifári…- Használló hazudozás van esetleg? Vagy az sincs?

  Éva, Éva, te hazudni jársz ide?

1 órája · Szerkesztve · Tetszik

 • Joó Violetta Voletta email címét én sem tudom, ugyanis nem ismerem őt. – így tenné a hülyét Gerle Éva

1 órája · Szerkesztve · Tetszik

Ez kicsinyes butaság. Légyszi, kérd meg Szilárdot, hogy vegye le innen az írásomat, nem járulok hozzá a közléséhez!

1 órája · Tetszik

 • Joó Violetta De hozzájárulsz. Ezt vállaltad. Blogger vagy, bárki olvashat, bárki, bármit megoszthat, sőt, még véleményt is írhat róla. Világos? Ellenben nem kötelező azt vizslatni, hogy ki, hol mit véleményez a hazugságaidról, és nem kötelező írni az én idővonalamra se. Te szólásszabadságról nem hallottál még? Vagy csupán kissé diktatórikusak az elképzeléseid róla?

1 órája · Szerkesztve · Tetszik

Nem járulok hozzá, az írásaimnak a blogon van a helyük, anyagi kár is ér a másolgatással. Vedd komolyan.

1 órája · Tetszik

 • Ildikó Rétváry Kedves Éva, másokat is ért már kár az ön rágalmazásai miatt, erre szokott-e gondolni?
  Kedves Viola, ne hidd el, amit ír, nem éri semmilyen anyagi kár a Facebook-os megosztások miatt. Sőt, általában érdeke egy bloggernek az ilyesmi.
  Kedves Éva, szerintem ön inkább attól fél, hogy akkor éri presztízs veszteség és anyagi kár, ha Violáék leleplezik az ön hiteltelenségét, szélhámoskodásait és persze, ha írnak róla, hogy mi mindent követett el ön ellenük.

56 perce · Mégsem tetszik · 1

 • Joó Violetta Kedves Ildikó,
  nagyon köszönöm a hozzászólásodat. Nem félts engem, alaposan kiismertem már a jogot, és Gerle Évát is.Éva, Nem veszem komolyan az extra kívánságaidat. Miért kellene én egy a családunkat hónapokon keresztül tönkretenni próbáló, bűnözői mentalitású embernek a különleges kívánalmait figyelembe vegyem és különböző magán megállapodásokat kössek vele? Isten őrizzen ettől! Ne vicceljünk.
  Én nem károsítalak meg téged semmilyen másolgatással, se Szilárd, mert aki a mi kommentárjainkra, véleményünkre, kritikáinkra kíváncsi az téged egy kattintással sem kíván támogatni, nemhogy pénzzel. Hogy a mi ismerőseink és barátaink téged akarnának anyagilag támogatni? Jó vicc.
  Egyébként tudtad, hogy a wordpress-ben van reblogging funkció? Na, kisanyám, erre varrjál gombot. Amúgy meg, csak nem arról van szó, hogy egy becsületes embernek sima másolgatással is lehet anyagi kárt okozni? Ne hülyéskedj, ez komoly? Kizárt dolog. Hiszen képzeld el, hogy akkor rágalmazással mit lehetne okozni!

25 perce · Szerkesztve · Tetszik

Senkit nem ért kár miattam. Nem rágalmaztam soha senkit. Nem is tehetem, a nyilvánosság előtt élek. Aki mégis így érzi (és nem csak blöfföl), azt biztatnám, tegyen feljelentést. Violettáék minden problémájukat a saját viselkedésüknek köszönhetik. Nem, nem érdekem, hogy gyűlölködő kontextusban másolgassák a szövegeimet, ellenben jogom van rendelkezni a szellemi tartalmaim fölött.

23 perce · Tetszik

Nem járulok hozzá. Töröljék az összeset, és a fényképeket is. De, kár ér, mert a szövegeimből, azok egyediségéből származik a fő jövedelmem.

22 perce · Tetszik

 • Joó Violetta Olvass értőn: “csak nem arról van szó, hogy egy becsületes embernek sima másolgatással is lehet anyagi kárt okozni? Ne hülyéskedj, ez komoly? Kizárt dolog. Hiszen képzeld el, hogy akkor rágalmazással mit lehetne okozni!”

22 perce · Tetszik

Rétváry Ildikó = Joó Violetta SZÁNALMAS

21 perce · Tetszik

Nem a kár a lényeg, hanem hogy én rendelkezemfölötte. Ez nem idézet, hanem .lopás.

20 perce · Tetszik

 • Joó Violetta Éva, ezek a kéréseid akkor lennének jogosak, ha képes lennél te is tiszteletben tartani mások hasonló igényeit.

13 perce · Szerkesztve · Tetszik

 • Joó Violetta És megkérlek, hogy ne sértegesd az ismerőseimet. Nyilván, hogy nem fog már egy barátunk sem a saját nevében írni veled kapcsolatosan, hiszen mindenkit megfenyegettél, meghurcoltál, megrágalmaztál, aki neked ellent mert mondani. Senki nem akarja a nevét torz állatok képén látni.

10 perce · Szerkesztve · Tetszik

 • Joó Violetta Na, te lehet, hogy nem mész kihallgatásra, de akkor is találhatnál értelmesebb elfoglaltságot, én viszont megyek krumplit pucolni.

8 perce · Tetszik

Soha nem kértetek arra, hogy töröljem az egy-egy (kommentár, gyalázkodás) nélküli mondatokat, kommentrészleteket, nekem írt sorokat a megannyi gyöngyszem című oldalról. Ti viszont teljes, komplett szellemi tartalmaimat másolgatjátok tucatjával és helyezitek nívótlan kontextusba. Ezeknek piaci értékük van. Nem, nem érdekem a szöveglopás, tiltakozom. A véleményemet nem törlöm sehonnan. Én nem működtettem semmilyen “gúny”blogot, és nem is kértem erre föl senkit. Rétváry Ildikónak egy ismerőse van: te, a te oldaladat lájkolja, ebből gondolom, hogy te vagy. Mögötted nincsenek emberek, csak némaság.

Joó Violetta Éva, Éva, te hazudni jársz ide.

2015. február. 8. 17:02 (Csíkszeredai idő szerint)

Kategória: Gerle Éva, joó violetta, Kozma Szilárd | Címke: | 1 hozzászólás

Csíkszereda lett Miercurea Ciuc-ból

Eredeti bejegyzés Erdélyi Magyarságért Egyesület:

Miközben a kolozsvári táblabíróság jogerős ítéletben érvénytelenítette csütörtökön azt a korábbi törvényszéki ítéletet, mely kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezésére kötelezte a kolozsvári polgármesteri hivatalt, egy székelyföldi kisvárosban egynyelvű – magyar – helységnévtábla fogadja a településre érkező látogatót.

984316_753168594761284_8152580174236869219_n

> Húzzuk meg a határt Erdély és Románia között! <

> Székely zászló + SIC autósmatrica INGYEN <

Csíkszeredában a városvezetés döntött: meg kell állítani a történelemhamisítást, és visszaállítani a városnak az a nevét amelyet az 1558-as évektől viselt. Ily módon, Erdélyben egyelőre egyedülálló módon, a helységnévtáblán kizárólag  csak a Trianon előtti történelmi nevén olvasható Hargita megye székhelyének a neve. Köszönjük Csíkszereda.

Eredeti mutatása

Kategória: csíkszereda | Hozzászólás